Регламент Здолбунівської районної ради

ЗАТВЕРДЖЕНО:
рішення районної ради
від 21 грудня 2015 р. №21

РЕГЛАМЕНТ ЗДОЛБУНІВСЬКОІ РАЙОННОЇ РАДИ

ГЛАВА 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
Стаття 1.
Здолбунівська районна рада є представницьким органом місцевого самоврядування, який представляє спільні інтереси територіальних громад Здолбунівського району у межах повноважень, визначених Конституцією України та законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про статус депутатів місцевих рад" та іншими нормативно-правовими актами.
Стаття 2.
Порядок діяльності районної ради, її органів та посадових осіб визначається Конституцією України, законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про статус депутатів місцевих рад ", цим регламентом та іншими нормативно-правовими актами.
Стаття 3.
Діяльність районної ради базується на принципах:
- народовладдя;
- законності;
- гласності;
- колегіальності;
- поєднання місцевих і державних інтересів, а також інтересів територіальних громад різних рівнів.
Стаття 4.
Районна рада є повноважною за умови обрання не менш як двох третин депутатів від загального складу ради. Якщо до ради обрано менше двох третин складу ради, то до обрання необхідної кількості депутатів продовжує виконувати свої повноваження рада попереднього скликання.
ГЛАВА 2. РЕГЛАМЕНТ РАЙОННОЇ РАДИ
Стаття 5.
Регламент районної ради /далі регламент/ є документом, обов'язковим для виконання районною радою, який встановлює порядок скликання й проведення сесії районної ради, процедуру окремих видів діяльності районної ради, функції її органів, депутатів та посадових осіб ради. Регламент затверджується не пізніше, як на другій сесії ради.
Стаття 6.
Процедурні питання, неурегульовані законом чи Регламентом, вирішуються радою виходячи із необхідності реалізації у повному обсязі прав депутатів.
Стаття 7.
Регламент, а також зміни та доповнення до нього, приймаються радою більшістю голосів від загального складу ради і набувають чинності з моменту їх прийняття.
Стаття 8.
Зміни та доповнення можуть бути внесені до Регламенту за ініціативою голови ради, його заступника, постійних комісій ради, депутатських груп, фракцій, депутатів.
Регламент діє до прийняття та затвердження Регламенту сесією нового скликання.
ГЛАВА 3. ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ РАЙОННОЇ РАДИ
Стаття 9.
Діяльність ради здійснюється у відповідності з річним планом роботи, затвердженим на пленарному засіданні ради.
Стаття 10.
Річний план включає в себе зміст діяльності ради та її органів протягом року, визначає основні питання порядку денного чергових сесій, містить заходи з підготовки та реалізації рішень, визначає конкретних осіб, відповідальних за виконання планових завдань. Річний план роботи ради є підставою для поточного планування роботи постійних комісій, інших органів ради.
РОЗДІЛ 4. РОЗПОРЯДОК РОБОТИ.
Стаття 11.
Діяльність районної ради здійснюється державною мовою.
У разі, коли промовець не володіє державною мовою, він має право виступати іншою мовою. Про свій намір виступити іншою мовою промовець, якщо бажає, щоб було забезпечено переклад його виступу на українську мову, завчасно в заяві на виступ повідомляє про це головуючого на засіданні. В такому випадку виконавчий апарат районної ради забезпечує переклад його виступу на українську мову.
Стаття 12.
Засідання районної ради, її президії, постійних та тимчасових комісій є відкритими і гласними, за винятками, встановленими цим регламентом, іншими законодавчими актами.
Стаття 13.
На засіданнях районної ради можуть бути присутніми громадяни за попереднім записом у виконавчому апараті ради, який проводиться не пізніше, ніж за добу до засідання.
Гласність у роботі районної ради забезпечується шляхом оприлюднення на офіційному веб-сайті районної ради проектів рішень, прийнятих районною радою рішень, висновків і рекомендацій постійних комісій, звітів тимчасових контрольних комісій, протоколів планарних засідань та протоколів постійних комісій районної ради.
Право члена територіальної громади бути присутнім на пленарному засіданні може бути обмежено лише за відсутності місця або відповідно до законодавства з метою обмеження протиправних дій з боку конкретної особи.
Забезпечується технічна можливість у будь-який час переглядати, поширювати, копіювати і роздруковувати будь-які матеріали з офіційного веб-сайту районної ради.
Стаття 14.
Порядок розміщення депутатів та інших присутніх у залі засідань визначається районною радою, місця для депутатів відводяться в залі засідань окремо від місць для інших осіб, присутніх на засіданні.
Стаття 15.
На засіданні районної ради та її органів можуть бути присутні за запрошенням гості та посадові особи.
Районна рада не менш як однією третьою голосів депутатів або підписів від складу ради може вимагати присутності на засіданні керівників підприємств, установ, організацій, розміщених або зареєстрованих на території району.
Стаття 16.
Комісія районної ради або її голова може запросити на засідання районної ради державних службовців, експертів, фахівців, якщо на ньому розглядається питання, що опрацьовується цією комісією або стосується її предметної діяльності.
Головуючий повідомляє депутатів про осіб, присутніх на засіданні за офіційним запрошенням і за викликом.
Стаття 17.
Особи, присутні на засіданні районної ради, повинні утримуватися від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається на засіданні, і не порушувати порядку. У разі порушення порядку, їх за розпорядженням головуючого на засіданні може бути випроваджено з приміщення, де проходить засідання.

Стаття 18.
Під час пленарного засідання районної ради контроль за дотриманням регламенту покладається на головуючого на засіданні сесії.
Стаття 19.
Відкриття сесії оголошується головуючим на початку першого засідання районної ради, яке проводиться в перший день роботи сесії.
Стаття 20.
Після відкриття сесії, а також після оголошення головуючим про закриття сесії виконується Державний Гімн України.
ГЛАВА 5. ПЕРША СЕСІЯ РАЙОННОЇ РАДИ НОВОГО СКЛИКАННЯ.
Стаття 21.
Виконавчий апарат районної ради надає депутату після його обрання:
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
- Закон України «Про статус депутатів місцевих рад»
- Регламент районної ради попереднього скликання;
- перелік постійних комісій районної ради попереднього скликання;
- список посадових осіб виконавчого апарату районної ради та їх службові телефони;
- пропозиції депутату щодо визначення його побажання працювати у відповідній комісії районної ради.
Стаття 22.
Першу сесію новообраної районної ради скликає відповідна територіальна виборча комісія не пізніш як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради у кількості, яка забезпечує повноважність складу ради.
Стаття 23.
Голова районної територіальної виборчої комісії інформує депутатів про підсумки виборів депутатів районної ради та визнання їх повноважень.
З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання рада обирає тимчасову президію з числа депутатів ради в кількості не більше п'яти осіб - представників партій (блоків), які набрали найбільшу кількість голосів на виборах. Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях ради до обрання голови ради. З часу обрання голови ради він веде пленарні засідання ради.
Стаття 24.
Рішення з питань обрання голови районної ради, його заступника та створення і обрання депутатських комісій приймаються відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні» та "Про статус депутатів місцевих рад ”.
ГЛАВА 6. ПОРЯДОК СКЛИКАННЯ СЕСІЙ РАЙОННОЇ РАДИ.
Стаття 25.
Районна рада проводить свою роботу сесійно.
Стаття 26.
Сесія ради скликається головою районної ради відповідно до плану роботи районної ради, але не менше одного разу на квартал, а також в міру необхідності можуть скликатись позачергові сесії.
Стаття 27.
Сесія ради повинна бути також скликана за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу ради або голови районної державної адміністрації
Стаття 28.
У разі немотивованої відмови голови районної ради або неможливості його скликати сесію ради сесія скликається заступником голови районної ради.
Стаття 29.
Якщо посадові особи, зазначені у статтях 26 та 28 цього Регламенту, у двотижневий термін не скликають сесію на вимогу суб’єктів, вказаних у статті 27, сесія може бути скликана депутатами районної ради, які становлять не менш як одну третину її складу, або постійною комісією ради.
Стаття 30.
Розпорядження про скликання чергової сесії доводиться до відома депутатів і громадян не пізніш, як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках не пізніш як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради.
Стаття 31.
Сесія районної ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.
Стаття 32.
Сесію відкриває і веде голова районної ради або його заступник.
У випадку, якщо сесія скликана депутатами або постійною комісією, а голова та заступник не скликають сесію, сесію відкриває за дорученням групи депутатів або постійної комісії один з депутатів, що входить до її складу або голова постійної комісії з ініціативи якої скликана сесія, а веде, за рішенням ради один з депутатів.

Стаття 33.
Пропозиції про скликання позачергової сесії подаються голові районної ради ініціаторами скликання у письмовому вигляді із зазначенням питань, які плануються для внесення на розгляд сесії з обґрунтуванням необхідності її скликання.
Стаття 34.
Рішення про скликання сесії головою районної ради або його заступником оформлюється у вигляді розпорядження.
ГЛАВА 7. ПОРЯДОК ДЕННИЙ СЕСІЇ.
Стаття 35.
Проект порядку денного сесії районної ради узгоджується президією районної ради і повідомляється депутатам не пізніше як за 10 днів до пленарного засідання районної ради, а у виняткових випадках у день проведення сесії.
Стаття 36.
Пропозиції до проекту порядку денного сесії з обґрунтуванням необхідності включення питань до порядку денного з комплектом відповідних документів вносяться не пізніше як за 25 робочих днів до відкриття чергової сесії головою районної ради, його заступником, постійними комісіями, депутатами, депутатськими фракціями /групами/, головою районної державної адміністрації, а у виняткових випадках, не пізніше як за день до сесії.
Стаття 37.
Проекти рішень з питань, що внесені до проекту порядку денного сесії, подаються в районну раду не пізніше як за 25 робочих днів до пленарного засідання районної ради. В разі порушення цього терміну, питання виносяться на розгляд наступної чергової сесії районної ради.
Стаття 38.
Проекти рішень з питань, що вносяться на розгляд районної ради, готують ініціатори звернення:
- постійні комісії;
- депутати;
- за дорученням керівництва районної ради, постійних комісій районної ради працівники виконавчого апарату районної ради;
- за дорученням голови райдержадміністрації структурні підрозділи районної державної адміністрації.
Проекти рішень, інші матеріали з питань, рекомендованих для розгляду на сесії, разом зі супровідним листом та проектом рішення на електронному носії інформації. в міжсесійний період подаються до організаційного відділу районної ради не пізніш як за 25 робочих днів до призначеної дати проведення чергового пленарного засідання та доводяться до відома депутатів, як правило, на засіданнях постійних комісій, а у виняткових випадках у день проведення сесії.
Стаття 39.
Проекти рішень підлягають обов'язковому погодженню із причетними до їх виконання структурними підрозділами районної державної адміністрації, а у разі потреби - з іншими органами, за винятком, коли проект рішення підготовлений постійною комісією чи депутатами районної ради.
Головний розробник самостійно визначає причетні до виконання структурні підрозділи районної державної адміністрації, та інші органи, виходячи із змісту основних положень проекту рішення.
В усіх випадках, коли в проектах рішень містяться завдання чи доручення певним виконавцям, необхідно погодити з ними запропонований обсяг робіт і отримати візи усіх виконавців, визначених проектом.
Погодження проекту рішення проводиться до початку засідань постійних комісій районної ради безпосереднім виконавцем з установами, організаціями і службовими особами, які мають безпосереднє відношення до питань, що порушуються в проекті. При цьому зазначається посада, ініціали і прізвище особи, яка візує проект рішення, а також дата візування.
Голови постійних комісій та керівництво районної ради візують проекти рішень після засідань постійних комісій та/або президії районної ради.
Відповідальність за зміст проекту рішення в однаковій мірі несуть всі особи, які його погодили.
Погодження проектів рішень оформляється окремим аркушем погодження .
Стаття 40.
Проект порядку денного обговорюється і затверджується в цілому більшістю голосів депутатів від загального складу ради. Обговорення щодо включення будь-якого питання до порядку денного сесії проводиться за скороченою процедурою.
Стаття 41.
Питання включається до ще не затвердженого в цілому порядку денного сесії, якщо за нього проголосувало не менше 1/3 депутатів від загального складу ради.
Рішення про зміну чи виключення питання із затвердженого в цілому порядку денного приймається більшістю депутатів від загального складу ради.
ГЛАВА 8. РОБОЧІ ОРГАНИ СЕСІЇ.
Стаття 42.
Робочими органами сесії районної ради є:
- президія у складі голови районної ради та його заступника (або головуючого) , голови райдержадміністрації.
- лічильна комісія у складі трьох чоловік.
Стаття 43.
Пропозиції щодо персонального складу лічильної комісії можуть вноситися головою районної ради, головами постійних комісій, депутатських фракцій /груп/, депутатами.
Вибори лічильної комісії сесії проводяться з числа депутатів відкритим голосуванням за списком або персонально.
Стаття 44.
До складу лічильної комісії не можуть входити депутати, кандидатури яких висунуті на посади, що обираються або затверджуються радою.
Стаття 45.
Функції секретаріату сесії виконує виконавчий апарат районної ради. Секретаріат сесії організовує ведення протоколів, запис ходу пленарних засідань на електронний носій, веде запис депутатів на виступ, реєструє звернення депутатів, їх запити, заяви і пропозиції, забезпечує опрацювання звернень громадян, що надійшли на адресу районної ради під час роботи сесії.

ГЛАВА 9. ЗАСІДАННЯ РАЙОННОЇ РАДИ
Стаття 46.
Сесії ради проводяться гласно із забезпеченням права кожного бути присутнім на них, крім випадків, передбачених законодавством. Порядок доступу до засідань визначається радою відповідно до закону. Протоколи сесії ради є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".
У разі необхідності рада більшістю голосів від її загального складу може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання.
Стаття 47.
Рішення районної ради /крім процедурних/ приймаються лише з питань, внесених до порядку денного засідання ради, за винятком випадків, встановлених цим Регламентом. У разі порушення цієї вимоги прийняте рішення є недійсним.
Стаття 48.
Засідання районної ради відкриває, веде і закриває голова районної ради або його заступник чи інші особи згідно цього регламенту.
На час доповіді, співдоповіді або виступу в дебатах головуючого на засіданні, ведення засідання доручається заступнику голови ради або одному з депутатів за дорученням ради.
ГЛАВА 10. ОБОВ’ЯЗКИ ТА ПРАВА ГОЛОВУЮЧОГО НА ЗАСІДАННІ.
Стаття 49.
Головуючий на засіданні районної ради:
- відкриває, закриває та неупереджено веде засідання, оголошує перерви в засіданнях ради;
- вносить на обговорення проекти рішень, інших документів районної ради, оголошує їх повну назву, редакцію та ініціаторів внесення, інформує про матеріали, що надійшли на адресу районної ради;
- організовує розгляд питань;
- повідомляє про осіб, які записалися на виступи;
- надає слово для доповіді /співдоповіді/, виступу, оголошує наступного промовця;
- створює рівні можливості депутатам для участі в обговоренні питань;
- ставить питання на голосування, оголошує його результати;
- забезпечує дотримання цього регламенту всіма присутніми на засіданні;
- робить офіційні повідомлення, а також ті, які вважає необхідним оголосити;
- вживає заходи для підтримання порядку на засіданні;
- має право виправляти фактичні помилки, допущені у виступах на засіданні;
- здійснює інші повноваження, що випливають з цього регламенту.
Стаття 50.
Під час засідання ради головуючий на засіданні не коментує і не дає оцінок щодо промовців та їх виступів за винятком випадків, зазначених цим регламентом.
Стаття 51.
Для організації ходу засідання головуючий на засіданні має право:
- у першочерговому порядку вносити пропозиції з процедурних питань щодо ходу засідання, якщо з цих питань вносяться альтернативні пропозиції, його пропозиції ставляться на голосування першими;
- ставити запитання;
- скликати погоджувальну раду депутатських фракцій /груп/.
ГЛАВА 11. ПОРЯДОК ВІДКРИТТЯ ЗАСІДАННЯ РАЙОННОЇ РАДИ.
Стаття 52.
Засідання ради відкривається і проводиться, якщо в її роботі бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.
Стаття 53.
Попередню реєстрацію депутатів перед початком сесії, а також реєстрацію у випадку виїзних засідань здійснює виконавчий апарат районної ради. Дані цієї реєстрації є підставою для відкриття засідання, а також для нарахування виплат депутату за час участі в засіданнях.
В разі якщо депутат не встиг своєчасно зареєструватися, він зобов’язаний зробити це через секретаріат. Секретаріат сесії передає дані про додаткову реєстрацію депутатів головуючому. В протилежному випадку депутат участі у голосуванні не бере.
Стаття 54.
На початку кожного засідання головуючий на засіданні повідомляє районну раду про кількість депутатів, присутніх на засіданні, про кількість депутатів, про яких відомо, що вони відсутні з поважних причин.
Стаття 55.
Якщо відкриття засідання неможливе у зв’язку з відсутністю необхідної кількості депутатів, головуючий на засіданні відкладає на одну годину або переносить засідання на визначений радою день.
Стаття 56.
Питання розглядаються в тій послідовності, в якій їх включено до порядку денного засідання.
Стаття 57.
Питання, не розглянуті на поточному засіданні, підлягають розгляду на наступному засіданні, про що головуючий повідомляє депутатів перед закриттям засідання.
Стаття 58.
Якщо день, час і порядок денний наступного засідання не були оголошені або змінилися, виконавчий апарат районної ради повідомляє про це кожного депутата.
Стаття 59.
Перехід до розгляду питання порядку денного оголошується головуючим на засіданні.
Головуючий на засіданні може об’єднати обговорення кількох, пов’язаних між собою питань порядку денного засідання. Якщо з цього приводу виникають заперечення депутатів, процедурне рішення про це приймається радою без обговорення 1/3 голосів депутатів від складу ради.
ГЛАВА 12. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ.
Стаття 60.
Проекти рішень готуються відповідно до Регламенту роботи районної ради, державних стандартів на організаційно-розпорядчу документацію, інших законодавчих та нормативно-правових актів.
Проекти рішень ради повинні відповідати вимогам чинного законодавства, бути кваліфіковано підготовлені і містити об'єктивну оцінку стану справ на підставі перевірених і документально підтверджених фактів.
В проектах рішень щодо виконання рішень районної ради, законодавчих та нормативно-правових актів зазначається стан їх виконання, вказуються причини із зазначенням посадових осіб, з вини яких незадовільно або не повною мірою виконуються законодавчі акти, рішення ради тощо.
За потребою визначаються конкретні заходи, спрямовані на усунення виявлених недоліків, із зазначенням термінів їх виконання, виконавців, фінансового забезпечення (при необхідності), а також осіб, які здійснюватимуть контроль за виконанням рішень.
Проекти рішень районної ради оприлюднюються їх розробниками у порядку, визначеному Законом України «Про доступ до публічної інформації», не пізніше як за 20 робочих днів до дати розгляду відповідного проекту рішення на пленарному засіданні районної ради, або подаються у виконавчий апарат районної ради в електронному вигляді не пізніше 25 робочих днів до дати розгляду відповідного проекту рішення на пленарному засіданні районної ради для оприлюднення їх на офіційному сайті районної ради http://zdolbrada.rv.ua/
Обсяг проекту тексту рішення, як правило, не повинен перевищувати 5 сторінок (без урахування його складових: програм, положень, статутів, додатків тощо).
У разі необхідності разом з проектом рішення готуються додаткові інформаційні матеріали: довідки, пояснювальні записки, статистичні дані, що підписуються ініціаторами звернення (залежно від того, хто готує проект рішення).
Кількість сторінок додатків та інших матеріалів не обмежується.
Назва рішення повинна граматично узгоджуватися та містити короткий виклад змісту документа, має бути максимально короткою і ємною, точно передавати зміст тексту рішення. Назва рішення повинна формуватися за допомогою віддієслівного іменника і відповідати на питання: «про що?». Якщо у рішенні йдеться про кілька питань, назва його може бути узагальненою.
Проект складається з двох частин: у першій (констатуючій) вказується обґрунтування або підстава для складання документа, а у другій (постановчій) перелік заходів із зазначенням термінів виконання, конкретний план дій, завдання, доручення, пропозиції.
Постановча частина викладається у вигляді пунктів, що мають єдину нумерацію арабськими цифрами.
У разі потреби окремі пункти можуть поділятися на підпункти другого і третього порядків, що нумеруються відповідно: 2.1., 2.2.1., а також передбачати дію, термін виконання і відповідальних за виконання.
Констатуюча частина рішень, як правило, повинна бути значно меншою, ніж постановча.
У випадках, коли рішення готуються на виконання нормативно-правових документів, вони повинні мати посилання на їх дату, номер і найменування.
Виконавцями рішень можуть визначатися районна державна адміністрація, органи місцевого самоврядування, а також підприємства, установи, організації.
Завдання адресуються не керівникам, а установам, підприємствам, організаціям, управлінням, органам місцевого самоврядування. Посадова особа вказується як виконавець тоді, коли виконання запропонованої дії покладається особисто на неї.
У текстах рішень вживаються повні назви державних органів, установ, організацій, підприємств, повні географічні назви та загальноприйняті абревіатури.
Посади мають повну або загальноскорочену назву. Прізвища у тексті пишуться разом з ініціалами.
Останнім пунктом рішення визначається контроль за його виконанням з урахуванням змісту.
Рішення підписуються головою ради.
Форма підпису:
Голова ради (Ініціали, прізвище)
У випадках, передбачених Регламентом районної ради, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», коли сесію веде заступник голови районної ради, або один із депутатів районної ради, рішення підписуються головуючим на сесії.
На аркуші погодження до проекту рішення зазначається, ким підготовлений проект рішення, найменування посади, особистий підпис, ініціали і прізвище.
Наприклад:
Проект підготовлений відділом освіти райдержадміністрації.
Начальник управління (підпис) (Ініціали, прізвище)
Оприлюднено на веб-сайті __________________________
(назва сайту)
___ __________ 20__року.
У разі порушення вимог щодо підготовки проектів рішень голова районної ради, постійні комісії та/або президія районної ради повертають проект рішення на доопрацювання.
У разі недотримання строків з оприлюднення проектів рішень, їх розгляд переноситься на наступну сесію районної ради.
Розроблені відповідними розпорядниками та оприлюднені ними на веб-сайті в мережі Інтернет та погоджені проекти рішень передаються до районної ради не пізніше ніж за 14 днів після оприлюднення.
Рішення районної ради з будь-якого питання приймається на пленарному засіданні після його обговорення. Прийняття рішення без обговорення на пленарному засіданні допускається лише у випадках, передбачених цим регламентом.
Рішення після його підписання реєструється організаційним відділом виконавчого апарату районної ради в журналі реєстрації рішень районної ради та не пізніше п'яти робочих днів оприлюднюються на веб-сайті районної ради в мережі Інтернет.
Стаття 61.
Рішення ради може прийматися без обговорення на пленарному засіданні, якщо жоден з депутатів не заперечує проти цього.
Винесенню питання на розгляд на пленарне засідання ради передує його підготовка у відповідних комісіях ради, за винятком випадків, передбачених цим регламентом.
Стаття 62.
Голосування здійснюється депутатами особисто в залі засідань, результати голосування підводить лічильна комісія.
Стаття 63.
Пропозиція або проект рішення, які не отримали необхідної кількості голосів на підтримку, вважаються відхиленими. Таке відхилення проекту рішення, пропозиції заносяться до протоколу засідання ради.
Стаття 64.
Рішення /крім процедурного/ вважаються прийнятими, якщо після їх обговорення на засіданні за нього проголосувала більшість від складу ради.
Стаття 65.
Рішення про застосування заходів для забезпечення присутності депутатів на засіданнях ради та її органів, а також про перенесення дати чи часу засідання приймаються більшістю голосів депутатів, присутніх на засіданні.
Стаття 66.
Рішення з процедурних питань приймаються після їх обговорення за скороченою процедурою або без обговорення 1/3 голосів депутатів. Процедурним вважається питання , що стосується визначення способу розгляду питань на засіданні ради, а також зазначені в регламенті як процедурні.
Стаття 67.
Районна рада може скасувати своє рішення з дотриманням процедури прийняття рішень.
Стаття 68.
Рішення районної ради приймаються відкритим голосуванням .
На вимогу депутата голосування може бути:
- відкрите,
- поіменне опитування кожного депутата і фіксації секретаріатом сесії результату цього голосування /"за", "проти", "утримався", "не взяв участі в голосуванні"/;
- таємне, шляхом заповнення і подачі бюлетенів.
Стаття 68.
Рішення районної ради приймаються відкритим поіменним або таємним голосуванням.
Стаття 69.
Відкрите поіменне голосування проводиться шляхом:
– підняттям посвідчення депутата районної ради.
Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації". На офіційному веб-сайті ради розміщуються в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку всі результати поіменних голосувань. Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії ради.
Стаття 70.
Таємне голосування обов'язково проводиться у таких випадках:
– обрання голови ради, заступника голови ради, звільнення їх з посади (крім дострокового припинення повноважень голови ради, заступника голови ради в разі звернення з особистою заявою про складання ними своїх повноважень);
– прийняття рішення про недовіру голові районної державної адміністрації.
Стаття 71.
Районна рада не може приймати рішень, які суперечать Конституції України, чинному законодавству.
Рішення, прийняті районною радою, підписуються головою ради, а додатки до них заступником голови районної ради.
ГЛАВА 13. ПОРЯДОК НАДАННЯ СЛОВА.
Стаття 72.
Час, який надається для доповіді, не може перевищувати 1 год., для співдоповіді - 20 хвилин, для заключного слова - 10 хвилин. Виступаючим в обговоренні надається час тривалістю до 7 хвилин; для повторних виступів в обговоренні, для виступів за процедурою скороченого обговорення, для заяв, внесення запитів, резолюцій, виступів у різному - до 5 хвилин; для виступів щодо кандидатур та з мотивів голосування, пояснень, зауважень, запитань, пропозицій - до 3 хвилин.
У разі необхідності головуючий на засіданні може на прохання окремого промовця та за згодою більшості присутніх депутатів продовжити йому час для виступу.
Якщо виступ промовця повторює те, що вже виголошували інші промовці під час обговорення даного питання, головуючий може звернутися до промовця з проханням скоротити або закінчити виступ.
Стаття 73.
Районна рада може визначити загальний час для обговорення питання або час для запитань і відповідей, для виступів депутатів, після закінчення якого головуючий на засіданні припиняє надання слова.
Стаття 74.
Кожна з депутатських фракцій /груп/ має гарантоване право на постановку запитання доповідачу /співдоповідачу/, а також на виступ одного свого представника з питання чи пропозиції, які мають ставитися на голосування .
Депутату, який вніс пропозицію чи поправку, на його прохання надається слово для виступу.
Стаття 75.
На засіданні ніхто не може виступати без дозволу головуючого. Головуючий надає слово депутатам з дотриманням черговості встановленої для промовців на підставі їх заяв про надання слова. Головуючий за погодженням з депутатами може визначити іншу черговість виступаючих.
Стаття 76.
Промовець повинен виступати тільки з того питання, з якого йому надано слово.
Депутат може виступити на засіданні ради з одного й того ж питання чи пропозиції, які будуть ставитися на голосування, не більше двох раз.
Запитання доповідачам і співдоповідачам ставляться письмово або усно. Запитання формулюються коротко і чітко. Головуючий на засіданні оголошує письмові запитання та надає слово для запитань депутатам та представникам зареєстрованих фракцій /груп/ по черзі на засадах рівності. Виступаючим в обговоренні запитання не ставляться, за винятком уточнюючих запитань головуючого на засіданні.
Стаття 77.
Доповіді, співдоповіді, виступи не в скороченому обговоренні, запити виголошуються з трибуни.
За звичайних обставин виступ промовця не переривається.
Якщо список виступаючих вичерпано, або ніхто не. подав заяву про надання слова, а також у випадку закінчення визначеного для обговорення часу, головуючий оголошує про припинення обговорення.
Стаття 78.
Під час обговорення будь-якого питання до початку виступів з мотивів голосування щодо нього, депутат або уповноважений депутатської фракції /групи/ може внести мотивовану пропозицію про перерву в засіданні, перенесення розгляду питання або про закриття сесії. Така пропозиція ставиться на голосування без обговорення і приймається більшістю голосів депутатів від складу ради.
За мотивованим зверненням уповноваженого представника зареєстрованої депутатської фракції /групи/ головуючий на засіданні може оголосити перерву в засіданні до 30 хвилин.
ГЛАВА 14. ВНЕСЕННЯ ПРОПОЗИЦІЙ, ПОПРАВОК.
Стаття 79.
Пропозиції, додаткові пункти до проектів рішень, інших документів, що вносяться на голосування, можуть подаватись як у письмовій формі за підписом депутата, так і в усній у такій редакції, щоб вони давали однозначне розуміння того, за що мають голосувати депутати,
Поправкою вважається пропозиція, що доповнює або змінює іншу пропозицію.
Стаття 80.
Обговорення і проведення голосування з різних питань і пропозицій проводиться таким чином, щоб з’ясувати дійсне волевиявлення більшості депутатів щодо них.
Розгляд одного питання порядку денного без прийняття рішення щодо нього не може перериватися розглядом іншого питання.
Ні за яких обставин голосування не відокремлюється в часі від оголошення головуючим на засіданні пропозицій, які надійшли щодо обговорюваного питання і будуть ставитися на голосування.
Стаття 81.
Після закінчення обговорення питання головуючий на засіданні оголошує про перехід до голосування.
Головуючий на засіданні погоджує з присутніми на засіданні депутатами початок голосування, оголошує необхідну кількість голосів для прийняття рішення, а також про вид голосування, якщо з цього приводу є спеціальні вимоги регламенту або з цих питань від депутатів надійшли пропозиції.
Стаття 82.
На голосування ставляться всі пропозиції, поправки, що надійшли в установленому цим регламентом порядку.
Якщо окрема думка депутата містить пропозиції щодо обговорюваного питання, головуючий оголошує ці пропозиції і ставить на голосування.
Головуючий на засіданні може відмовити ініціатору пропозиції чи поправки поставити на голосування запропонований ним текст, якщо текст сформульовано нечітко або не стосується обговорюваного питання чи суперечить раніше прийнятим рішенням, повторює відхилений радою текст.
Відхилені радою пропозиції і поправки щодо вже прийнятого тексту при повторному їх внесенні /в ході розгляду одного і того ж питання порядку денного/ на голосування не ставляться.
Стаття 83.
У разі, коли дві або більше пропозицій, що стосуються одного й того ж питання, виключають одна одну /альтернативні пропозиції/, рада проводить голосування пропозицій у порядку їх внесення і виявляє з них ту, яка є прийнятою для подальшого розгляду. Решта пропозицій на голосування не ставиться, якщо більшістю голосів депутатів обрана одна з пропозицій. За наявності альтернативних пропозицій голосування про вилучення в цілому будь-якої з них не здійснюється.
Якщо серед кількох альтернативних пропозицій є пропозиція, погоджена між усіма депутатськими фракціями /групами/, вона ставиться на голосування першою.
Стаття 84.
Внесена до пропозиції поправка ставиться на голосування раніше, ніж сама пропозиція. Якщо внесена поправка має на меті відхилення пропозиції, то на голосування спочатку ставиться текст пропозиції.
Стаття 85.
Текст пропозицій чи поправок, що будуть ставитися на голосування, повинен оголошуватися головуючим на засіданні, при цьому називається ініціатор внесення тексту.
Пропозиції й зауваження, висловлені депутатами на сесії ради або передані в письмовій формі головуючому на засіданні, розглядаються радою, або за її дорученням, постійними комісіями ради чи надсилаються на розгляд підзвітним і підконтрольним їй органам та посадовим особам, які зобов’язані їх розглянути у строки, встановлені радою, і проінформувати раду про вжиті заходи.
Перед кожним голосуванням головуючий формулює текст питання, що буде ставитися на голосування, і якщо немає заперечень, відразу ставить його на голосування.
Після закінчення голосування головуючий на засіданні оголошує його результати і прийняте рішення.
Стаття 86.
Рішення, прийняті на сесії ради, доопрацьовуються виконавчим апаратом районної ради з урахуванням проголосованих пропозицій і зауважень депутатів, постійних комісій, депутатських фракцій, та подаються на підпис голові районної ради не пізніше, як через 5 робочих днів з дня проведення пленарного засідання.
Проект рішення, що прийнятий за основу і потребує доопрацювання, з супровідним листом, де вказується на необхідність внести зміни і доповнення, прийняті на пленарному засіданні, повертається виконавчим апаратом районної ради розробнику проекту рішення для врахування зауважень.
Після внесення всіх змін та доповнень доопрацьований проект рішення районної ради із супровідним листом розробника,в якому зазначено про остаточне доопрацювання, подається до організаційного відділу виконавчого апарату районної ради. Одночасно подається доопрацьований варіант рішення на електронному носії. Доопрацьований проект рішення підлягає повторному погодженню.
Стаття 87.
Після оголошення головуючим на засіданні початку голосування ніхто не може його переривати. З початку голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.
У разі порушення процедури голосування або виникненні перешкод під час його проведення негайно проводиться повторне голосування.
ГЛАВА 15. ТАЄМНЕ ГОЛОСУВАННЯ.
Стаття 88.
Таємне голосування за вибором депутатів може здійснюватись шляхом заповнення і подачі бюлетенів.
Організацію таємного голосування бюлетенями та підрахунок голосів забезпечує лічильна комісія. Порядок проведення таємного голосування лічильна комісія доводить до відома всіх депутатів.
Лічильна комісія перед початком голосування готує список депутатів, організовує виготовлення бюлетенів, опечатує скриньки для таємного голосування, забезпечує умови для повного додержання таємності голосування.
Стаття 89.
Кожному депутату членами лічильної комісії видається бюлетень за списком депутатів. У списку депутатів про видачу бюлетенів для таємного голосування ставиться підпис депутата. На звороті кожного бюлетеня ставиться печатка ради та підпис голови лічильної комісії. Заповнення бюлетенів проводиться депутатом у відведеному місці для таємного голосування. Після закінчення голосування лічильна комісія розкриває скриньки для таємного голосування і підраховує голоси.
Стаття 90.
Недійсними вважаються бюлетені невстановленого зразка, в яких залишено дві і більше кандидатури, а також ті, в яких неможливо з’ясувати волевиявлення депутата.
Прізвища, додатково вписані до бюлетенів, при підрахунку голосів не враховуються.
Стаття 91.
Кандидат вважається обраним, призначеним чи затвердженим, якщо в результаті таємного голосування він отримав більше половини голосів депутатів від загального складу ради.
Стаття 92.
Якщо в бюлетень для таємного голосування буде внесене більше двох кандидатур і жоден кандидат не одержав при першому голосуванні необхідної більшості, проводиться повторне голосування щодо двох кандидатур, які одержали найбільшу кількість голосів.
У разі виявлення лічильною комісією порушення порядку голосування за процедурним рішенням районної ради проводиться повторне голосування.
Стаття 93.
Про результат таємного голосування бюлетенями лічильна комісія складає протокол, який підписують всі члени комісії. Протокол лічильної комісії про результати голосування затверджується радою відкритим нефіксованим голосуванням.
ГЛАВА 16. ДИСПИПЛ1НА ТА ЕТИКА ПЛЕНАРНИХ ЗАСІДАНЬ.
Стаття 94.
На засіданні районної ради промовець не повинен вживати образливі висловлювання та непристойні й лайливі слова, закликати до незаконних дій. Головуючий на засіданні має право попередити промовця про неприпустимість таких висловлювань і закликів або припинити його виступ.
Якщо промовець перевищує час, відведений для виступу або висловлюється не з обговорюваного питання, головуючий на засіданні після двох попереджень позбавляє його слова. Та частина виступу промовця, яка виголошена після позбавлення його слова, не включається до стенограми засідання.
Промовець може виступати лише з дозволу головуючого на засіданні.
Стаття 95.
Якщо депутат вважає, що промовець невірно тлумачить його слова або дії, він може в письмовій формі звернутися до головуючого на засіданні з проханням надати йому слово для пояснень чи зауважень. За таким зверненням головуючий на засіданні надає депутату слово відразу або в кінці обговорення, але до голосування. В останньому випадку головуючий на засіданні відразу повідомляє депутатів про надходження такого звернення від депутата і коли йому буде надано слово.
Стаття 96.
Під час засідання районної ради депутати не повинні заважати промовцям і слухачам діями, які перешкоджають викладенню або сприйманню виступу /вигуками, оплесками, вставанням тощо/.
Головуючий на засідання продовжує час для виступу промовця на термін, на який його виступ було перервано, якщо це не пов’язано із застосуванням до промовця заходів впливу, передбачених цим регламентом.
Стаття 97.
Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню засідання районної ради, головуючий на засіданні попереджає його персонально і закликає до порядку. Після повторного попередження протягом дня головуючий на засіданні за згодою більшості присутніх депутатів, може запропонувати депутату залишити зал до кінця засідання. Якщо депутат відмовляється залишити зал, головуючий на засіданні припиняє засідання до виконання депутатом його вимоги.
Стаття 98.
У разі грубого порушення дисципліни або перешкоджання у проведенні засідання головуючий на засіданні може оголосити перерву або закрити засідання.

ГЛАВА 17. ПРОТОКОЛ, СТЕНОГРАФІЧНИЙ ЗВІТ.
Стаття 99.
Засідання районної ради протоколюється. Ведення протоколу засідання районної ради здійснює виконавчий апарат районної ради. У протоколі засідання районної ради зазначається: дата, час і місце проведення засідання, кількість депутатів, присутніх на засіданні, питання порядку денного, винесені на розгляд, прізвище головуючого на засіданні і виступаючих, всі внесені на голосування питання і пропозиції, спосіб їх вирішення; повні результати голосування і прийняті рішення. Протокол сесії районної ради підписується головуючим на засіданні ради.
Стаття 100.
Хід пленарного засідання ради повністю записується на електронний носій. Запис виступів на електронному носієві зберігається протягом одного року.
Стаття 101.
Протокол засідання районної ради є офіційним документом, що підтверджують процес обговорення і прийняття рішень районною радою.
Виконавчий апарат районної ради надає депутатам за їхнім зверненням записи ходу засідань, протоколи засідань районної ради для ознайомлення.
Стаття 102.
Оригінали протоколів протягом скликання знаходяться у організаційному відділі ради і у відповідності з встановленим порядком передаються на зберігання в архівний відділ Здолбунівської райдержадміністрації.
ГЛАВА 17. ДЕПУТАТИ РАЙОННОЇ РАДИ.
Стаття 103.
Порядок діяльності депутата в районній раді та її органах визначається Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про статус депутатів місцевих рад», цим регламентом та іншими законодавчими актами.
Стаття 104.
Повноваження депутата місцевої ради починаються з дня відкриття першої сесії відповідної ради з моменту офіційного оголошення підсумків виборів відповідною територіальною виборчою комісією і закінчуються в день відкриття першої сесії нового скликання.
Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених законом.
Депутат районної ради приймає присягу. Текст присяги зачитує на першій сесії районної ради найстарший за віком депутат районної ради.
Стаття 105.
Депутатам після визнання районною територіальною виборчою комісією їх повноважень видається посвідчення депутата районної ради та нагрудний знак.
Стаття 106.
Депутат представляє інтереси всієї територіальної громади, має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності ради та утворюваних нею органах, несе обов’язки перед виборцями, радою та її органами, виконує їх доручення. Депутат обов’язково повинен входити до складу однієї з постійних комісій ради.
Стаття 107.
До діяльності депутата відноситься:
- участь у засіданнях районної ради; .
- участь у засіданнях постійних чи тимчасових комісій районної ради, робочих чи підготовчих груп;
- виконання доручень районної ради та її органів;
- робота над підготовкою проектів документів та виконання інших депутатських повноважень;
- робота з виборцями.
Стаття 108.
На час сесії чи засідання постійної комісії районної ради, а також для здійснення депутатських повноважень в інших передбачених законом випадках депутат звільняється від виконання виробничих або службових обов'язків.
Стаття 109.
Депутат зобов’язаний брати участь у роботі сесій ради, засідань постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано.
Участь у засіданнях районної ради та її органів, виконання доручень районної ради та її органів є підставою для відкладення депутатом усіх своїх службових справ.
Стаття 110.
Депутат може брати участь у перевірках діяльності державних органів, підприємств, установ і організацій за дорученням ради або її органу, а також голови ради. Про результати перевірки депутат доповідає раді, або її органу, або голові ради, за дорученням яких здійснювалася перевірка. Рішення про відрядження депутата /за його згодою/ для виконання доручень районної ради та її органів приймають: районна рада, голова районної ради, а в разі його відсутності заступник голови ради. Ці ж органи і посадові особи формулюють завдання на відрядження депутата.
Стаття 111.
Депутат зобов’язаний зареєструватись і бути присутнім на засіданні районної ради та її органів, до яких його обрано.
Стаття.112.
Депутат має право:
-ухвального голосу з усіх питань, які розглядаються на сесіях ради, а також на засіданнях постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано;
- вибирати і бути обраним до органів та на виборні посади районної ради;
- пропонувати в установленому цим Регламентом порядку питання до розгляду районною радою та її органами;
- вносити пропозиції та зауваження щодо порядку денного засідання ради, її органів, порядку розгляду обговорюваних питань та їх суті;
- вносити в установленому цим регламентом порядку для розгляду проекти рішень, інші документи, що приймаються районною радою, або її органами, поправки до них;
- висловлювати думку щодо персонального складу утворюваних радою органів і кандидатур посадових осіб, які обираються, або затверджуються радою;
- порушувати питання про недовіру органам утвореним районною радою, особам, які входять до її складу, а також особам, яких обрано, призначено, або затверджено радою;
- брати участь у дебатах, звертатися із запитами, ставити питання доповідачам, співдоповідачам, головуючому на засіданні;
- вносити пропозиції про заслуховування на пленарному засіданні ради звіту чи інформації будь – якого органу або посадовим особам, підзвітним чи підконтрольним раді, а також з питань, що входять до компетенції ради, інших органів і посадових осіб, які діють на її території;
- виступати з обговоренням своїх пропозицій та з мотивів голосування, давати довідки;
- оголошувати на засіданнях ради та її органів у встановленому радою порядку тексту звернень, заяв, резолюцій, петицій громадян чи їх об’єднань, якщо вони мають суспільне значення;
-на забезпечення його радою обладнаним приміщенням із телефоном для прийому виборців;
- інші права, визначені законами України “Про місцеве самоврядування в Україні,” “Про статус депутатів місцевих рад,” цим Регламентом.
Стаття 113.
Голова, заступник голови, депутат районної ради бере участь у розгляді, підготовці та прийнятті рішень відповідною радою, які стосуються його особисто, за умови самостійного публічного оголошення про це під час засідання ради, на якому розглядається відповідне питання.
Здійснення контролю за дотриманням вищезазначеної норми, надання зазначеним у ній особам консультацій та роз’яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками, покладається на постійну комісію з питань депутатської діяльності, етики, законності, боротьби зі злочинністю, соціального захисту населення, учасників АТО та членів їх сімей
Стаття 114.
Відсутність депутата на засіданнях ради та її органів, до яких його обрано, допускається лише з поважних причин.
Стаття 115.
Депутат, який вважає, що інший депутат допустив щодо нього неправильні дії, може звернутися до постійної комісії, в компетенцію якої входить питання депутатської діяльності та етики.
Депутат має право знайомитись з будь – якими офіційними документами, які зберігаються у відповідних органах місцевого самоврядування, та робити записи, копіювання цих документів.
ГЛАВА 18. ФРАКЦІЇ (ГРУПИ) ДЕПУТАТІВ РАЙОННОЇ РАДИ
Стаття 116.
Для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень у виборчих округах, депутати районної ради можуть на основі їх взаємної згоди об’єднуватися в депутатські групи. Депутатська група може бути утворена в будь-який час протягом строку повноважень ради даного скликання за рішенням зборів депутатів ради, які виявили бажання увійти до її складу. Депутатська група складається не менш як з п’яти депутатів ради. Депутатські групи формуються як на партійній, так і на позапартійній основі
Стаття 117.
Депутатські фракції районної ради формуються на партійній основі депутатами.
Стаття 118.
Депутати районної ради, які входять до складу депутатської фракції (групи), обирають особу, яка очолює депутатську фракцію (групу).
Стаття 119.
Депутатська фракція (група) реєструється районною радою за поданням особи, яка очолює депутатську фракцію (групу), до якого додається підписане депутатами цієї групи письмове повідомлення про сформування депутатської фракції (групи) із зазначенням її назви, персонального складу та партійної належності членів фракції (групи) та депутатів, які уповноважені представляти групу.
Стаття 120.
Депутат районної ради може входити до складу лише однієї депутатської фракції .
Після відповідного оформлення матеріалів про утворення депутатської фракції (групи) головуючий на пленарному засіданні відповідної районної ради інформує депутатів про реєстрацію депутатської фракції (групи) її кількісний склад.
Стаття 121.
Депутатські фракції, групи мають право:
- на пропорційне представництво в постійних та тимчасових комісіях ради;
- попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує рада;
- на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні ради з кожного питання порядку денного сесії ради;
- здійснювати інші права, передбачені законами України.
Стаття 122.
Депутатські фракції (групи) не можуть формуватися для захисту приватних, комерційних, професійних чи релігійних інтересів.
Стаття 123.
Порядок роботи депутатської фракції (групи,) умови вступу до неї депутата, його виходу чи виключення з фракції (групи) визначаються самою депутатською фракцією (групою).
Стаття 124.
Про зміни у складі депутатської фракції /групи/ її уповноважений представник повідомляє письмово голову районної ради. Це повідомлення підписують депутати, щодо яких воно подається, або лише уповноважений представник фракції /групи/, якщо депутата виключено з неї.
Стаття 125.
Керівники депутатських фракцій /груп/ /від кожної по одному/ утворюють Погоджувальну раду депутатських фракцій /груп/, яка є органом дорадчого, погоджувального характеру. Погоджувальна рада може вносити пропозиції з питань порядку денного, раціональної організації і планування роботи районної ради та її органів; сприяє узгодженню позицій депутатів у разі виникнення спірних питань у роботі районної ради та її органів.
Стаття 126.
Погоджувальна рада збирається на засідання за пропозицією голови районної ради, його заступника, Президії ради, обраного районною радою головуючого для окремого засідання.
Стаття 127.
Засідання Погоджувальної ради проводяться відкрито і гласно. Закриті засідання Погоджувальної ради проводяться як виняток за одноголосним рішенням її членів. На засіданнях Погоджувальної ради ведеться протокол, примірник якого передається до виконавчого апарату районної ради. Погоджувальна рада не приймає рішень, обов'язкових для виконання. Пропозиції Погоджувальної ради, внесення яких передбачається цим Регламентом, підписуються керівниками всіх депутатських фракцій, /груп/.
Стаття 128
Виконавчий апарат районної ради під час проведення засідань депутатських фракції /груп/ забезпечує їх приміщенням, закріплює за ними працівників ради для надання допомоги у здійсненні депутатськими фракціями /групами/ передбачених законами і цим Регламентом функцій в районній раді, а також надає можливість користуватися необхідним обладнанням, оргтехнікою, зв’язком тощо.
За зверненням керівника депутатської фракції /групи/, виконавчий апарат районної ради поширює серед депутатів районної ради підготовлені нею матеріали про її діяльність як офіційні документи від депутатської фракції /групи/.
ГЛАВА 19. ГОЛОВА РАЙОННОЇ РАДИ.
Стаття 129.
Голова районної ради обирається радою з числа її депутатів у межах строку повноважень ради таємним голосуванням.
Голова ради здійснює свої повноваження до припинення ним повноважень депутата ради відповідного скликання, крім випадків, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні». Голова ради вважається звільненим з посади з дня припинення ним депутатських повноважень або повноважень голови.
Стаття 130.
Голова ради працює у раді на постійній основі, не може мати інший представницький мандат, суміщати свою службову діяльність з іншою роботою, у тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю, входити до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку (крім випадків, коли особи здійснюють функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі чи територіальній громаді, та представляють інтереси держави чи територіальної громади в раді (спостережній раді), ревізійній комісії господарської організації).
У своїй діяльності голова ради є підзвітним раді та може бути звільнений з посади радою шляхом таємного голосування. Питання про звільнення голови ради може бути внесено на розгляд ради на вимогу не менш як третини депутатів від загального складу ради.
Повноваження голови районноїради також вважаються достроково припиненими без припинення повноважень депутата ради в разі звернення з особистою заявою до відповідної ради про складення ним повноважень голови ради.
Зазначені повноваження голови районної ради припиняються, а відповідна особа звільняється з посади голови ради з дня прийняття відповідною радою рішення, яким береться до відома зазначений факт.

Стаття 131.
Голова районної ради:
- скликає сесії районної ради, повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради, веде засідання ради;
- забезпечує підготовку сесій районної ради, питань, що виносяться на її розгляд, доведення рішень ради до виконавців, організує контроль за їх виконанням;
- представляє раді кандидатуру для обрання на посаду заступника голови районної ради; вносить на затвердження районної ради пропозиції щодо структури органів ради, її виконавчого апарату, витрат на їх утримання ;
- вносить раді пропозиції щодо утворення і обрання постійних комісій районної ради;
- координує діяльність постійних комісій районної ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;
- організує надання депутатам допомоги у здійсненні ними своїх повноважень;
- організує відповідно до законодавства проведення референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;
- організовує роботу президії районної ради;
- призначає і звільняє керівників та інших працівників структурних підрозділів виконавчого апарату районної ради;
- здійснює керівництво виконавчим апаратом .ради;
- є розпорядником коштів, передбачених на утримання ради та її виконавчого апарату;
- підписує рішення ради, протоколи сесій ради;
- забезпечує роботу з розгляду звернень громадян та доступу до публічної інформації, веде особистий прийом громадян;
- забезпечує гласність у роботі ради та її органів, обговорення громадянами проектів рішень ради, важливих питань місцевого значення, вивчення громадської думки, оприлюднює рішення ради;
- представляє раду у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, трудовими колективами, адміністрацією підприємств, установ, організацій і громадянами, а також у зовнішніх відносинах відповідно до законодавства;
- за рішенням ради звертається до суду щодо визнання незаконними актів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальних громад у сфері їх спільних інтересів, а також повноваження районної ради та її органів;
- звітує перед радою про свою діяльність не менше одного разу на рік, а на вимогу не менш як третини депутатів - у визначений радою термін;
- вирішує інші питання, доручені йому радою.
Голова районної ради в межах своїх повноважень видає розпорядження.
РОЗДІЛ 20. ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ РАЙОННОЇ РАДИ.
Стаття 132.
Заступник голови районної ради обирається радою у межах строку її повноважень з числа депутатів цієї ради шляхом таємного голосування.
Заступник голови районної ради обирається відповідною радою в межах строку її повноважень з числа депутатів цієї ради шляхом таємного голосування і здійснює свої повноваження до припинення ними повноважень депутата ради відповідного скликання, крім випадків дострокового припинення повноважень у порядку, встановленому законодавством.
Стаття 133.
Повноваження заступника голови районної ради можуть бути достроково припинені без припинення повноважень депутата відповідної ради за рішенням відповідної ради, що приймається шляхом таємного голосування. Питання про дострокове припинення повноважень може бути внесено на розгляд ради на вимогу не менш як третини депутатів від загального складу ради або голови ради.
Повноваження заступника голови районної ради також вважаються достроково припиненими без припинення повноважень депутата ради в разі звернення з особистою заявою до ради про складення ним повноважень заступника голови ради.

Зазначені повноваження заступника голови ради припиняються з дня прийняття радою рішення, яким береться до відома зазначений факт.

Стаття 134.
Заступник голови районної ради в разі відсутності голови районної ради або неможливості виконання ним своїх обов'язків з інших причин здійснює повноваження голови районної ради.
Стаття 135.
Заступник голови районної ради працює в раді на постійній основі. На нього поширюються вимоги щодо обмеження сумісності його діяльності з іншою роботою /діяльністю/, встановлені Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" для голови районної ради.
ГЛАВА 21. ПРЕЗИД1Я РАЙОННОЇ РАДИ.
Стаття 136.
Районна рада утворює президію ради. Президія ради є дорадчим органом ради, який попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, що передбачається внести на розгляд ради. Президія ради може приймати рішення, які мають дорадчий характер.
Стаття 137.
До складу президії районної ради входять голова районної ради, його заступник, голови постійних комісій ради, уповноважені представники депутатських груп і фракцій.
Засідання Президія є повноважною , якщо в її засіданні бере участь більше половини членів від загального складу.
Президія районної ради діє на основі Положення про Президію, що затверджується радою.
ГЛАВА 22. ВИКОНАВЧИЙ АПАРАТ РАЙОННОЇ РАДИ.
Стаття 138.
Виконавчий апарат районної ради забезпечує здійснення радою повноважень, наданих їй Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", цим Регламентом та іншими законами.
Стаття 139.
Виконавчий апарат районної ради здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів, сприяє здійсненню районною радою взаємодії зв’язків з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування.
Стаття 140.
Виконавчий апарат районної ради утворюється районною радою, його структура і чисельність, витрати на утримання встановлюються радою за поданням її голови.
Виконавчий апарат районної ради за посадою очолює голова районної ради.
Стаття 141 .
Виконавчий апарат забезпечує підготовку сесій ради і питань, що вносяться на її розгляд, доведення рішень ради до виконавців, їх оприлюднення, організовує контроль за їх виконанням, надає інформаційні матеріали, необхідні для ознайомлення громадськості з роботою районної ради; у визначені законодавством строки, оприлюднює та надає інформацію про діяльність районної ради та її органів, прийняті районною радою рішення, інші акти індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних);
ГЛАВА 23. ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ РАЙОННОЇ РАДИ.
Стаття 142.
Постійні комісії районної ради є органами, що обираються з числа депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради.
Стаття 143.
Постійні комісії обираються радою на строк її повноваження у складі голови, заступника, секретаря та членів комісії.
До складу постійної комісії не можуть бути обрані голова районної ради та його заступник.
Стаття 144.
Постійні комісії за дорученням ради, голови, заступника голови районної ради або за власною ініціативою розглядають проекти програм соціально – економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально – культурного розвитку, інші питання, які вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, які вносяться на розгляд ради, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.
Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження радою, готують висновки з цих питань.
Постійні комісії за дорученням ради, голови, заступника голови районної ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді органів а також з питань, віднесених до відання ради, місцевих державних адміністрації, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно віл форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд керівників, а в необхідних випадках - на розгляд ради, здійснюють контроль за виконанням рішень ради.
Стаття 145.
Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організовує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії. У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин, його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.
Стаття 146.
Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу комісії.
Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності - заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії.
Висновки і рекомендації постійної комісії, протоколи її засідань є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".
Стаття 147.
Рекомендації постійних комісій підлягають обов'язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані . Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановленні ними строк.
Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи, із залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісії, а також за дорученням ради, її го¬лови, заступника голови районної ради розглядатися постійними комісіями спільно.
Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засідан¬нях, підписуються головами відповідних постійних комісій.
Стаття 148.
На кожному засіданні ведеться протокол. У протоколі вказується номер протоколу, дата, час і місце проведення засідання, список присутніх членів комісії і запрошених, порядок денний засідання, суть обговорення, результати голосування з питань порядку денного, прийняті рішення, рекомендації, висновки. До протоколу додаються довідки, особлива думка членів комісії, що голосували проти або утрималися від голосування.
Стаття 149.
Члени постійної комісії зобов’язані брати участь у роботі постійної комісії, робочих групах, у розробці проектів рішень, готувати висновки і рекомендації для розгляду на засіданні комісії, виконувати інші доручення комісії, сприяти проведенню в життя прийнятих нею рішень, здійснювати контроль за їх виконанням.
Члени постійної комісії мають право: вносити пропозиції про розгляд на засіданні комісії будь-якого питання, що належить до її відання, а також брати участь в обговоренні та прийнятті рішень, рекомендацій, пропозицій, висновків, викласти свою окрему думку як додаток до рішення, рекомендації чи висновку комісії.
Стаття 150.
Організаційно-технічне обслуговування діяльності постійних комісій забезпечує виконавчий апарат районної ради.
Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.
Постійні комісії є підзвітними раді та відповідальними перед нею.
Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначаються Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", цим Регламентом та Положенням про постійні комісії, що затверджується радою.
ГЛАВА 24. ТИМЧАСОВІ КОНТРОЛЬНІ КОМІСІЇ РАЙОННОЇ РАДИ.
Стаття 151.
Тимчасові контрольні комісії ради є органами ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування. Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд ради.
Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу ради.
Стаття 152.
Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводяться, як правило, закриті. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти, Інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з її роботою.
Повноваження тимчасової контрольної комісії ради припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень ради, яка створила комісію.
ГЛАВА 25. РІШЕННЯ РАЙОННОЇ РАДИ.
Стаття 153.
Районна рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень.
Рішення районної ради приймаються на її пленарному засіданні після обговорення більшістю депутатів від загального складу ради, крім випадків, передбачених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", цим Регламентом та іншими законами.
Рішення районної ради приймається відкритим голосуванням (в т.ч. поіменним) або таємним голосуванням..
Стаття 154.
Рішення набуває чинності з моменту прийняття його радою, якщо нею не встановлений інший термін введення рішення в дію.
Рішення нормативно-правового характеру набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення, якщо в його тексті не визначено інший термін введення цього рішення у дію.
Рішення ради не пізніше 10 днів після їх прийняття направляються адресатам.
Стаття 155.
Рішення ради, прийняті в межах її повноважень, обов’язкові для виконання відділами, управліннями райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, громадянами району.
Стаття 156.
Запропоновані в рішеннях ради пропозиції та рекомендації на адресу розташованих на території району підприємств, установ та організацій всіх форм власності повинні бути розглянуті їхніми керівниками, а результати розгляду повідомлені раді в зазначений у рішенні термін.
Статті 157.
Організація виконання рішень ради забезпечується органами та особами, зазначеними у рішеннях.
Стаття 158.
Контроль за виконанням рішень здійснюють постійні комісії ради та особи, зазначені у рішеннях.
Рішення ради з процедурних питань оформляються протокольно.
ГЛАВА 26. ЗДІЙСНЕННЯ РАЙОННОЮ РАДОЮ ТА її ОРГАНАМИ КОНТРОЛЬНИХ ФУНКЦІЙ І ПОВНОВАЖЕНЬ.
Стаття 159.
Районна рада відповідно до встановлених повноважень безпосередньо або через свої органи забезпечує виконання Конституції та законів України, здійсняє контроль за реалізацією прийнятих рішень, загальнорайонних програм і бюджету та інших питань, які входять в її компетенцію.
Стаття 160.
Районна рада систематично заслуховує на своїх засіданнях інформації про хід виконання рішень ради, звіти постійних комісій, інших органів, які утворює або обирає рада, повідомлення депутатів про роботу в раді, виконання ними рішень і доручень ради та її органів.
Свої контрольні функції постійні комісії районної ради здійснюють у відповідності до цього регламенту та Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".
ГЛАВА 27. РОЗГЛЯД ДЕПУТАТСЬКИХ ЗАПИТІВ.
Стаття 161.
Депутат має право звернутись із запитом до керівників ради та її органів, керівників підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих або зареєстрованих на території району, а також місцевої державної адміністрації з питань, що мають суспільне значення і належать до відання ради.
Стаття 162.
Запит вноситься депутатом або групою депутатів у письмовій формі він підлягає включенню до порядку денного засідання ради, у випадку, якщо проголосувало не менше 1/3 депутатів від складу ради, по запиту може проводитися обговорення.
Голова районної ради негайно доводить текст запиту до відповідного органу або посадової особи, до яких його звернуто.
Стаття 163.
Орган або посадова особа, до яких звернуто запит, зобов’язані дати усно чи письмову відповідь на запит у строки і в порядку, встановленому радою відповідно до закону. За результатами розгляду запиту рада приймає рішення.
Кожному депутату після оголошення відповіді на депутатський запит повинна бути надана можливість виступити з реплікою стосовно задоволення чи незадоволення цією відповіддю. Час на репліку не повинен перевищувати 3 хвилини.
ГЛАВА 28.ГРОМАДСЬКА РАДА.
Стаття 164.
При голові районної ради може утворюватися Громадська рада, яка є консультативно-дорадчим органом, що має на меті здійснення координаційних заходів пов’язаних із забезпеченням проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації планів соціально – економічного розвитку, бюджету, галузевих комплексних програм, визначенні пріоритетних напрямків розвитку району тощо.
Громадська рада і її персональний склад утворюється за розпорядженням голови районної ради. Положення про Громадську раду затверджується рішенням сесії районної ради.
 

Заступник голови ради О. Бухало

Стаття 18.
Під час пленарного засідання районної ради контроль за дотриманням регламенту покладається на головуючого на засіданні сесії.
Стаття 19.
Відкриття сесії оголошується головуючим на початку першого засідання районної ради, яке проводиться в перший день роботи сесії.
Стаття 20.
Після відкриття сесії, а також після оголошення головуючим про закриття сесії виконується Державний Гімн України.
ГЛАВА 5. ПЕРША СЕСІЯ РАЙОННОЇ РАДИ НОВОГО СКЛИКАННЯ.
Стаття 21.
Виконавчий апарат районної ради надає депутату після його обрання:
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
- Закон України «Про статус депутатів місцевих рад»
- Регламент районної ради попереднього скликання;
- перелік постійних комісій районної ради попереднього скликання;
- список посадових осіб виконавчого апарату районної ради та їх службові телефони;
- пропозиції депутату щодо визначення його побажання працювати у відповідній комісії районної ради.
Стаття 22.
Першу сесію новообраної районної ради скликає відповідна територіальна виборча комісія не пізніш як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради у кількості, яка забезпечує повноважність складу ради.
Стаття 23.
Голова районної територіальної виборчої комісії інформує депутатів про підсумки виборів депутатів районної ради та визнання їх повноважень.
З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання рада обирає тимчасову президію з числа депутатів ради в кількості не більше п'яти осіб - представників партій (блоків), які набрали найбільшу кількість голосів на виборах. Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях ради до обрання голови ради. З часу обрання голови ради він веде пленарні засідання ради.
Стаття 24.
Рішення з питань обрання голови районної ради, його заступника та створення і обрання депутатських комісій приймаються відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні» та "Про статус депутатів місцевих рад ”.
ГЛАВА 6. ПОРЯДОК СКЛИКАННЯ СЕСІЙ РАЙОННОЇ РАДИ.
Стаття 25.
Районна рада проводить свою роботу сесійно.
Стаття 26.
Сесія ради скликається головою районної ради відповідно до плану роботи районної ради, але не менше одного разу на квартал, а також в міру необхідності можуть скликатись позачергові сесії.
Стаття 27.
Сесія ради повинна бути також скликана за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу ради або голови районної державної адміністрації
Стаття 28.
У разі немотивованої відмови голови районної ради або неможливості його скликати сесію ради сесія скликається заступником голови районної ради.
Стаття 29.
Якщо посадові особи, зазначені у статтях 26 та 28 цього Регламенту, у двотижневий термін не скликають сесію на вимогу суб’єктів, вказаних у статті 27, сесія може бути скликана депутатами районної ради, які становлять не менш як одну третину її складу, або постійною комісією ради.
Стаття 30.
Розпорядження про скликання чергової сесії доводиться до відома депутатів і громадян не пізніш, як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках не пізніш як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради.
Стаття 31.
Сесія районної ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.
Стаття 32.
Сесію відкриває і веде голова районної ради або його заступник.
У випадку, якщо сесія скликана депутатами або постійною комісією, а голова та заступник не скликають сесію, сесію відкриває за дорученням групи депутатів або постійної комісії один з депутатів, що входить до її складу або голова постійної комісії з ініціативи якої скликана сесія, а веде, за рішенням ради один з депутатів.

Стаття 33.
Пропозиції про скликання позачергової сесії подаються голові районної ради ініціаторами скликання у письмовому вигляді із зазначенням питань, які плануються для внесення на розгляд сесії з обґрунтуванням необхідності її скликання.
Стаття 34.
Рішення про скликання сесії головою районної ради або його заступником оформлюється у вигляді розпорядження.
ГЛАВА 7. ПОРЯДОК ДЕННИЙ СЕСІЇ.
Стаття 35.
Проект порядку денного сесії районної ради узгоджується президією районної ради і повідомляється депутатам не пізніше як за 10 днів до пленарного засідання районної ради, а у виняткових випадках у день проведення сесії.
Стаття 36.
Пропозиції до проекту порядку денного сесії з обґрунтуванням необхідності включення питань до порядку денного з комплектом відповідних документів вносяться не пізніше як за 25 робочих днів до відкриття чергової сесії головою районної ради, його заступником, постійними комісіями, депутатами, депутатськими фракціями /групами/, головою районної державної адміністрації, а у виняткових випадках, не пізніше як за день до сесії.
Стаття 37.
Проекти рішень з питань, що внесені до проекту порядку денного сесії, подаються в районну раду не пізніше як за 25 робочих днів до пленарного засідання районної ради. В разі порушення цього терміну, питання виносяться на розгляд наступної чергової сесії районної ради.
Стаття 38.
Проекти рішень з питань, що вносяться на розгляд районної ради, готують ініціатори звернення:
- постійні комісії;
- депутати;
- за дорученням керівництва районної ради, постійних комісій районної ради працівники виконавчого апарату районної ради;
- за дорученням голови райдержадміністрації структурні підрозділи районної державної адміністрації.
Проекти рішень, інші матеріали з питань, рекомендованих для розгляду на сесії, разом зі супровідним листом та проектом рішення на електронному носії інформації. в міжсесійний період подаються до організаційного відділу районної ради не пізніш як за 25 робочих днів до призначеної дати проведення чергового пленарного засідання та доводяться до відома депутатів, як правило, на засіданнях постійних комісій, а у виняткових випадках у день проведення сесії.
Стаття 39.
Проекти рішень підлягають обов'язковому погодженню із причетними до їх виконання структурними підрозділами районної державної адміністрації, а у разі потреби - з іншими органами, за винятком, коли проект рішення підготовлений постійною комісією чи депутатами районної ради.
Головний розробник самостійно визначає причетні до виконання структурні підрозділи районної державної адміністрації, та інші органи, виходячи із змісту основних положень проекту рішення.
В усіх випадках, коли в проектах рішень містяться завдання чи доручення певним виконавцям, необхідно погодити з ними запропонований обсяг робіт і отримати візи усіх виконавців, визначених проектом.
Погодження проекту рішення проводиться до початку засідань постійних комісій районної ради безпосереднім виконавцем з установами, організаціями і службовими особами, які мають безпосереднє відношення до питань, що порушуються в проекті. При цьому зазначається посада, ініціали і прізвище особи, яка візує проект рішення, а також дата візування.
Голови постійних комісій та керівництво районної ради візують проекти рішень після засідань постійних комісій та/або президії районної ради.
Відповідальність за зміст проекту рішення в однаковій мірі несуть всі особи, які його погодили.
Погодження проектів рішень оформляється окремим аркушем погодження .
Стаття 40.
Проект порядку денного обговорюється і затверджується в цілому більшістю голосів депутатів від загального складу ради. Обговорення щодо включення будь-якого питання до порядку денного сесії проводиться за скороченою процедурою.
Стаття 41.
Питання включається до ще не затвердженого в цілому порядку денного сесії, якщо за нього проголосувало не менше 1/3 депутатів від загального складу ради.
Рішення про зміну чи виключення питання із затвердженого в цілому порядку денного приймається більшістю депутатів від загального складу ради.
ГЛАВА 8. РОБОЧІ ОРГАНИ СЕСІЇ.
Стаття 42.
Робочими органами сесії районної ради є:
- президія у складі голови районної ради та його заступника (або головуючого) , голови райдержадміністрації.
- лічильна комісія у складі трьох чоловік.
Стаття 43.
Пропозиції щодо персонального складу лічильної комісії можуть вноситися головою районної ради, головами постійних комісій, депутатських фракцій /груп/, депутатами.
Вибори лічильної комісії сесії проводяться з числа депутатів відкритим голосуванням за списком або персонально.
Стаття 44.
До складу лічильної комісії не можуть входити депутати, кандидатури яких висунуті на посади, що обираються або затверджуються радою.
Стаття 45.
Функції секретаріату сесії виконує виконавчий апарат районної ради. Секретаріат сесії організовує ведення протоколів, запис ходу пленарних засідань на електронний носій, веде запис депутатів на виступ, реєструє звернення депутатів, їх запити, заяви і пропозиції, забезпечує опрацювання звернень громадян, що надійшли на адресу районної ради під час роботи сесії.
ГЛАВА 9. ЗАСІДАННЯ РАЙОННОЇ РАДИ
Стаття 46.
Сесії ради проводяться гласно із забезпеченням права кожного бути присутнім на них, крім випадків, передбачених законодавством. Порядок доступу до засідань визначається радою відповідно до закону. Протоколи сесії ради є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".
У разі необхідності рада більшістю голосів від її загального складу може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання.
Стаття 47.
Рішення районної ради /крім процедурних/ приймаються лише з питань, внесених до порядку денного засідання ради, за винятком випадків, встановлених цим Регламентом. У разі порушення цієї вимоги прийняте рішення є недійсним.
Стаття 48.
Засідання районної ради відкриває, веде і закриває голова районної ради або його заступник чи інші особи згідно цього регламенту.
На час доповіді, співдоповіді або виступу в дебатах головуючого на засіданні, ведення засідання доручається заступнику голови ради або одному з депутатів за дорученням ради.
ГЛАВА 10. ОБОВ’ЯЗКИ ТА ПРАВА ГОЛОВУЮЧОГО НА ЗАСІДАННІ.
Стаття 49.
Головуючий на засіданні районної ради:
- відкриває, закриває та неупереджено веде засідання, оголошує перерви в засіданнях ради;
- вносить на обговорення проекти рішень, інших документів районної ради, оголошує їх повну назву, редакцію та ініціаторів внесення, інформує про матеріали, що надійшли на адресу районної ради;
- організовує розгляд питань;
- повідомляє про осіб, які записалися на виступи;
- надає слово для доповіді /співдоповіді/, виступу, оголошує наступного промовця;
- створює рівні можливості депутатам для участі в обговоренні питань;
- ставить питання на голосування, оголошує його результати;
- забезпечує дотримання цього регламенту всіма присутніми на засіданні;
- робить офіційні повідомлення, а також ті, які вважає необхідним оголосити;
- вживає заходи для підтримання порядку на засіданні;
- має право виправляти фактичні помилки, допущені у виступах на засіданні;
- здійснює інші повноваження, що випливають з цього регламенту.
Стаття 50.
Під час засідання ради головуючий на засіданні не коментує і не дає оцінок щодо промовців та їх виступів за винятком випадків, зазначених цим регламентом.
Стаття 51.
Для організації ходу засідання головуючий на засіданні має право:
- у першочерговому порядку вносити пропозиції з процедурних питань щодо ходу засідання, якщо з цих питань вносяться альтернативні пропозиції, його пропозиції ставляться на голосування першими;
- ставити запитання;
- скликати погоджувальну раду депутатських фракцій /груп/.
ГЛАВА 11. ПОРЯДОК ВІДКРИТТЯ ЗАСІДАННЯ РАЙОННОЇ РАДИ.
Стаття 52.
Засідання ради відкривається і проводиться, якщо в її роботі бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.
Стаття 53.
Попередню реєстрацію депутатів перед початком сесії, а також реєстрацію у випадку виїзних засідань здійснює виконавчий апарат районної ради. Дані цієї реєстрації є підставою для відкриття засідання, а також для нарахування виплат депутату за час участі в засіданнях.
В разі якщо депутат не встиг своєчасно зареєструватися, він зобов’язаний зробити це через секретаріат. Секретаріат сесії передає дані про додаткову реєстрацію депутатів головуючому. В протилежному випадку депутат участі у голосуванні не бере.
Стаття 54.
На початку кожного засідання головуючий на засіданні повідомляє районну раду про кількість депутатів, присутніх на засіданні, про кількість депутатів, про яких відомо, що вони відсутні з поважних причин.
Стаття 55.
Якщо відкриття засідання неможливе у зв’язку з відсутністю необхідної кількості депутатів, головуючий на засіданні відкладає на одну годину або переносить засідання на визначений радою день.
Стаття 56.
Питання розглядаються в тій послідовності, в якій їх включено до порядку денного засідання.
Стаття 57.
Питання, не розглянуті на поточному засіданні, підлягають розгляду на наступному засіданні, про що головуючий повідомляє депутатів перед закриттям засідання.
Стаття 58.
Якщо день, час і порядок денний наступного засідання не були оголошені або змінилися, виконавчий апарат районної ради повідомляє про це кожного депутата.
Стаття 59.
Перехід до розгляду питання порядку денного оголошується головуючим на засіданні.
Головуючий на засіданні може об’єднати обговорення кількох, пов’язаних між собою питань порядку денного засідання. Якщо з цього приводу виникають заперечення депутатів, процедурне рішення про це приймається радою без обговорення 1/3 голосів депутатів від складу ради.
ГЛАВА 12. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ.
Стаття 60.
Проекти рішень готуються відповідно до Регламенту роботи районної ради, державних стандартів на організаційно-розпорядчу документацію, інших законодавчих та нормативно-правових актів.
Проекти рішень ради повинні відповідати вимогам чинного законодавства, бути кваліфіковано підготовлені і містити об'єктивну оцінку стану справ на підставі перевірених і документально підтверджених фактів.
В проектах рішень щодо виконання рішень районної ради, законодавчих та нормативно-правових актів зазначається стан їх виконання, вказуються причини із зазначенням посадових осіб, з вини яких незадовільно або не повною мірою виконуються законодавчі акти, рішення ради тощо.
За потребою визначаються конкретні заходи, спрямовані на усунення виявлених недоліків, із зазначенням термінів їх виконання, виконавців, фінансового забезпечення (при необхідності), а також осіб, які здійснюватимуть контроль за виконанням рішень.
Проекти рішень районної ради оприлюднюються їх розробниками у порядку, визначеному Законом України «Про доступ до публічної інформації», не пізніше як за 20 робочих днів до дати розгляду відповідного проекту рішення на пленарному засіданні районної ради, або подаються у виконавчий апарат районної ради в електронному вигляді не пізніше 25 робочих днів до дати розгляду відповідного проекту рішення на пленарному засіданні районної ради для оприлюднення їх на офіційному сайті районної ради http://zdolbrada.rv.ua/
Обсяг проекту тексту рішення, як правило, не повинен перевищувати 5 сторінок (без урахування його складових: програм, положень, статутів, додатків тощо).
У разі необхідності разом з проектом рішення готуються додаткові інформаційні матеріали: довідки, пояснювальні записки, статистичні дані, що підписуються ініціаторами звернення (залежно від того, хто готує проект рішення).
Кількість сторінок додатків та інших матеріалів не обмежується.
Назва рішення повинна граматично узгоджуватися та містити короткий виклад змісту документа, має бути максимально короткою і ємною, точно передавати зміст тексту рішення. Назва рішення повинна формуватися за допомогою віддієслівного іменника і відповідати на питання: «про що?». Якщо у рішенні йдеться про кілька питань, назва його може бути узагальненою.
Проект складається з двох частин: у першій (констатуючій) вказується обґрунтування або підстава для складання документа, а у другій (постановчій) перелік заходів із зазначенням термінів виконання, конкретний план дій, завдання, доручення, пропозиції.
Постановча частина викладається у вигляді пунктів, що мають єдину нумерацію арабськими цифрами.
У разі потреби окремі пункти можуть поділятися на підпункти другого і третього порядків, що нумеруються відповідно: 2.1., 2.2.1., а також передбачати дію, термін виконання і відповідальних за виконання.
Констатуюча частина рішень, як правило, повинна бути значно меншою, ніж постановча.
У випадках, коли рішення готуються на виконання нормативно-правових документів, вони повинні мати посилання на їх дату, номер і найменування.
Виконавцями рішень можуть визначатися районна державна адміністрація, органи місцевого самоврядування, а також підприємства, установи, організації.
Завдання адресуються не керівникам, а установам, підприємствам, організаціям, управлінням, органам місцевого самоврядування. Посадова особа вказується як виконавець тоді, коли виконання запропонованої дії покладається особисто на неї.
У текстах рішень вживаються повні назви державних органів, установ, організацій, підприємств, повні географічні назви та загальноприйняті абревіатури.
Посади мають повну або загальноскорочену назву. Прізвища у тексті пишуться разом з ініціалами.
Останнім пунктом рішення визначається контроль за його виконанням з урахуванням змісту.
Рішення підписуються головою ради.
Форма підпису:
Голова ради (Ініціали, прізвище)
У випадках, передбачених Регламентом районної ради, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», коли сесію веде заступник голови районної ради, або один із депутатів районної ради, рішення підписуються головуючим на сесії.
На аркуші погодження до проекту рішення зазначається, ким підготовлений проект рішення, найменування посади, особистий підпис, ініціали і прізвище.
Наприклад:
Проект підготовлений відділом освіти райдержадміністрації.
Начальник управління (підпис) (Ініціали, прізвище)
Оприлюднено на веб-сайті __________________________
(назва сайту)
___ __________ 20__року.
У разі порушення вимог щодо підготовки проектів рішень голова районної ради, постійні комісії та/або президія районної ради повертають проект рішення на доопрацювання.
У разі недотримання строків з оприлюднення проектів рішень, їх розгляд переноситься на наступну сесію районної ради.
Розроблені відповідними розпорядниками та оприлюднені ними на веб-сайті в мережі Інтернет та погоджені проекти рішень передаються до районної ради не пізніше ніж за 14 днів після оприлюднення.
Рішення районної ради з будь-якого питання приймається на пленарному засіданні після його обговорення. Прийняття рішення без обговорення на пленарному засіданні допускається лише у випадках, передбачених цим регламентом.
Рішення після його підписання реєструється організаційним відділом виконавчого апарату районної ради в журналі реєстрації рішень районної ради та не пізніше п'яти робочих днів оприлюднюються на веб-сайті районної ради в мережі Інтернет.
Стаття 61.
Рішення ради може прийматися без обговорення на пленарному засіданні, якщо жоден з депутатів не заперечує проти цього.
Винесенню питання на розгляд на пленарне засідання ради передує його підготовка у відповідних комісіях ради, за винятком випадків, передбачених цим регламентом.
Стаття 62.
Голосування здійснюється депутатами особисто в залі засідань, результати голосування підводить лічильна комісія.
Стаття 63.
Пропозиція або проект рішення, які не отримали необхідної кількості голосів на підтримку, вважаються відхиленими. Таке відхилення проекту рішення, пропозиції заносяться до протоколу засідання ради.
Стаття 64.
Рішення /крім процедурного/ вважаються прийнятими, якщо після їх обговорення на засіданні за нього проголосувала більшість від складу ради.
Стаття 65.
Рішення про застосування заходів для забезпечення присутності депутатів на засіданнях ради та її органів, а також про перенесення дати чи часу засідання приймаються більшістю голосів депутатів, присутніх на засіданні.
Стаття 66.
Рішення з процедурних питань приймаються після їх обговорення за скороченою процедурою або без обговорення 1/3 голосів депутатів. Процедурним вважається питання , що стосується визначення способу розгляду питань на засіданні ради, а також зазначені в регламенті як процедурні.
Стаття 67.
Районна рада може скасувати своє рішення з дотриманням процедури прийняття рішень.
Стаття 68.
Рішення районної ради приймаються відкритим голосуванням .
На вимогу депутата голосування може бути:
- відкрите,
- поіменне опитування кожного депутата і фіксації секретаріатом сесії результату цього голосування /"за", "проти", "утримався", "не взяв участі в голосуванні"/;
- таємне, шляхом заповнення і подачі бюлетенів.
Стаття 69.
Обрання голови та заступника голови районної ради, відкликання чи усунення їх з посади здійснюється радою таємним голосуванням шляхом заповнення і подачі бюлетенів.
Стаття 70.
Поіменне голосування проводиться за пропозицією будь-кого з депутатів, підтриманою не менш як 1/3 депутатів, від загального складу ради. На голосування ця пропозиція ставиться першою серед інших пропозицій щодо способу голосування.
Дані про результати поіменного голосування роздруковуються відразу після голосування і надаються секретаріатом ради уповноваженим представникам депутатських фракцій /груп/ за їх зверненням.
Дані про результати поіменного голосування можуть публікуватися у пресі як офіційні повідомлення районної ради, якщо рада не менш як 2/3 голосів депутатів від складу ради не прийме іншого рішення.
Стаття 71.
Районна рада не може приймати рішень, які суперечать Конституції України, чинному законодавству.
Рішення, прийняті районною радою, підписуються головою ради, а додатки до них заступником голови районної ради.
ГЛАВА 13. ПОРЯДОК НАДАННЯ СЛОВА.
Стаття 72.
Час, який надається для доповіді, не може перевищувати 1 год., для співдоповіді - 20 хвилин, для заключного слова - 10 хвилин. Виступаючим в обговоренні надається час тривалістю до 7 хвилин; для повторних виступів в обговоренні, для виступів за процедурою скороченого обговорення, для заяв, внесення запитів, резолюцій, виступів у різному - до 5 хвилин; для виступів щодо кандидатур та з мотивів голосування, пояснень, зауважень, запитань, пропозицій - до 3 хвилин.
У разі необхідності головуючий на засіданні може на прохання окремого промовця та за згодою більшості присутніх депутатів продовжити йому час для виступу.
Якщо виступ промовця повторює те, що вже виголошували інші промовці під час обговорення даного питання, головуючий може звернутися до промовця з проханням скоротити або закінчити виступ.
Стаття 73.
Районна рада може визначити загальний час для обговорення питання або час для запитань і відповідей, для виступів депутатів, після закінчення якого головуючий на засіданні припиняє надання слова.
Стаття 74.
Кожна з депутатських фракцій /груп/ має гарантоване право на постановку запитання доповідачу /співдоповідачу/, а також на виступ одного свого представника з питання чи пропозиції, які мають ставитися на голосування .
Депутату, який вніс пропозицію чи поправку, на його прохання надається слово для виступу.
Стаття 75.
На засіданні ніхто не може виступати без дозволу головуючого. Головуючий надає слово депутатам з дотриманням черговості встановленої для промовців на підставі їх заяв про надання слова. Головуючий за погодженням з депутатами може визначити іншу черговість виступаючих.
Стаття 76.
Промовець повинен виступати тільки з того питання, з якого йому надано слово.
Депутат може виступити на засіданні ради з одного й того ж питання чи пропозиції, які будуть ставитися на голосування, не більше двох раз.
Запитання доповідачам і співдоповідачам ставляться письмово або усно. Запитання формулюються коротко і чітко. Головуючий на засіданні оголошує письмові запитання та надає слово для запитань депутатам та представникам зареєстрованих фракцій /груп/ по черзі на засадах рівності. Виступаючим в обговоренні запитання не ставляться, за винятком уточнюючих запитань головуючого на засіданні.
Стаття 77.
Доповіді, співдоповіді, виступи не в скороченому обговоренні, запити виголошуються з трибуни.
За звичайних обставин виступ промовця не переривається.
Якщо список виступаючих вичерпано, або ніхто не. подав заяву про надання слова, а також у випадку закінчення визначеного для обговорення часу, головуючий оголошує про припинення обговорення.
Стаття 78.
Під час обговорення будь-якого питання до початку виступів з мотивів голосування щодо нього, депутат або уповноважений депутатської фракції /групи/ може внести мотивовану пропозицію про перерву в засіданні, перенесення розгляду питання або про закриття сесії. Така пропозиція ставиться на голосування без обговорення і приймається більшістю голосів депутатів від складу ради.
За мотивованим зверненням уповноваженого представника зареєстрованої депутатської фракції /групи/ головуючий на засіданні може оголосити перерву в засіданні до 30 хвилин.
ГЛАВА 14. ВНЕСЕННЯ ПРОПОЗИЦІЙ, ПОПРАВОК.
Стаття 79.
Пропозиції, додаткові пункти до проектів рішень, інших документів, що вносяться на голосування, можуть подаватись як у письмовій формі за підписом депутата, так і в усній у такій редакції, щоб вони давали однозначне розуміння того, за що мають голосувати депутати,
Поправкою вважається пропозиція, що доповнює або змінює іншу пропозицію.
Стаття 80.
Обговорення і проведення голосування з різних питань і пропозицій проводиться таким чином, щоб з’ясувати дійсне волевиявлення більшості депутатів щодо них.
Розгляд одного питання порядку денного без прийняття рішення щодо нього не може перериватися розглядом іншого питання.
Ні за яких обставин голосування не відокремлюється в часі від оголошення головуючим на засіданні пропозицій, які надійшли щодо обговорюваного питання і будуть ставитися на голосування.
Стаття 81.
Після закінчення обговорення питання головуючий на засіданні оголошує про перехід до голосування.
Головуючий на засіданні погоджує з присутніми на засіданні депутатами початок голосування, оголошує необхідну кількість голосів для прийняття рішення, а також про вид голосування, якщо з цього приводу є спеціальні вимоги регламенту або з цих питань від депутатів надійшли пропозиції.
Стаття 82.
На голосування ставляться всі пропозиції, поправки, що надійшли в установленому цим регламентом порядку.
Якщо окрема думка депутата містить пропозиції щодо обговорюваного питання, головуючий оголошує ці пропозиції і ставить на голосування.
Головуючий на засіданні може відмовити ініціатору пропозиції чи поправки поставити на голосування запропонований ним текст, якщо текст сформульовано нечітко або не стосується обговорюваного питання чи суперечить раніше прийнятим рішенням, повторює відхилений радою текст.
Відхилені радою пропозиції і поправки щодо вже прийнятого тексту при повторному їх внесенні /в ході розгляду одного і того ж питання порядку денного/ на голосування не ставляться.
Стаття 83.
У разі, коли дві або більше пропозицій, що стосуються одного й того ж питання, виключають одна одну /альтернативні пропозиції/, рада проводить голосування пропозицій у порядку їх внесення і виявляє з них ту, яка є прийнятою для подальшого розгляду. Решта пропозицій на голосування не ставиться, якщо більшістю голосів депутатів обрана одна з пропозицій. За наявності альтернативних пропозицій голосування про вилучення в цілому будь-якої з них не здійснюється.
Якщо серед кількох альтернативних пропозицій є пропозиція, погоджена між усіма депутатськими фракціями /групами/, вона ставиться на голосування першою.
Стаття 84.
Внесена до пропозиції поправка ставиться на голосування раніше, ніж сама пропозиція. Якщо внесена поправка має на меті відхилення пропозиції, то на голосування спочатку ставиться текст пропозиції.
Стаття 85.
Текст пропозицій чи поправок, що будуть ставитися на голосування, повинен оголошуватися головуючим на засіданні, при цьому називається ініціатор внесення тексту.
Пропозиції й зауваження, висловлені депутатами на сесії ради або передані в письмовій формі головуючому на засіданні, розглядаються радою, або за її дорученням, постійними комісіями ради чи надсилаються на розгляд підзвітним і підконтрольним їй органам та посадовим особам, які зобов’язані їх розглянути у строки, встановлені радою, і проінформувати раду про вжиті заходи.
Перед кожним голосуванням головуючий формулює текст питання, що буде ставитися на голосування, і якщо немає заперечень, відразу ставить його на голосування.
Після закінчення голосування головуючий на засіданні оголошує його результати і прийняте рішення.
Стаття 86.
Рішення, прийняті на сесії ради, доопрацьовуються виконавчим апаратом районної ради з урахуванням проголосованих пропозицій і зауважень депутатів, постійних комісій, депутатських фракцій, та подаються на підпис голові районної ради не пізніше, як через 5 робочих днів з дня проведення пленарного засідання.
Проект рішення, що прийнятий за основу і потребує доопрацювання, з супровідним листом, де вказується на необхідність внести зміни і доповнення, прийняті на пленарному засіданні, повертається виконавчим апаратом районної ради розробнику проекту рішення для врахування зауважень.
Після внесення всіх змін та доповнень доопрацьований проект рішення районної ради із супровідним листом розробника,в якому зазначено про остаточне доопрацювання, подається до організаційного відділу виконавчого апарату районної ради. Одночасно подається доопрацьований варіант рішення на електронному носії. Доопрацьований проект рішення підлягає повторному погодженню.
Стаття 87.
Після оголошення головуючим на засіданні початку голосування ніхто не може його переривати. З початку голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.
У разі порушення процедури голосування або виникненні перешкод під час його проведення негайно проводиться повторне голосування.
ГЛАВА 15. ТАЄМНЕ ГОЛОСУВАННЯ.
Стаття 88.
Таємне голосування за вибором депутатів може здійснюватись шляхом заповнення і подачі бюлетенів.
Організацію таємного голосування бюлетенями та підрахунок голосів забезпечує лічильна комісія. Порядок проведення таємного голосування лічильна комісія доводить до відома всіх депутатів.
Лічильна комісія перед початком голосування готує список депутатів, організовує виготовлення бюлетенів, опечатує скриньки для таємного голосування, забезпечує умови для повного додержання таємності голосування.
Стаття 89.
Кожному депутату членами лічильної комісії видається бюлетень за списком депутатів. У списку депутатів про видачу бюлетенів для таємного голосування ставиться підпис депутата. На звороті кожного бюлетеня ставиться печатка ради та підпис голови лічильної комісії. Заповнення бюлетенів проводиться депутатом у відведеному місці для таємного голосування. Після закінчення голосування лічильна комісія розкриває скриньки для таємного голосування і підраховує голоси.
Стаття 90.
Недійсними вважаються бюлетені невстановленого зразка, в яких залишено дві і більше кандидатури, а також ті, в яких неможливо з’ясувати волевиявлення депутата.
Прізвища, додатково вписані до бюлетенів, при підрахунку голосів не враховуються.
Стаття 91.
Кандидат вважається обраним, призначеним чи затвердженим, якщо в результаті таємного голосування він отримав більше половини голосів депутатів від загального складу ради.
Стаття 92.
Якщо в бюлетень для таємного голосування буде внесене більше двох кандидатур і жоден кандидат не одержав при першому голосуванні необхідної більшості, проводиться повторне голосування щодо двох кандидатур, які одержали найбільшу кількість голосів.
У разі виявлення лічильною комісією порушення порядку голосування за процедурним рішенням районної ради проводиться повторне голосування.
Стаття 93.
Про результат таємного голосування бюлетенями лічильна комісія складає протокол, який підписують всі члени комісії. Протокол лічильної комісії про результати голосування затверджується радою відкритим нефіксованим голосуванням.
ГЛАВА 16. ДИСПИПЛ1НА ТА ЕТИКА ПЛЕНАРНИХ ЗАСІДАНЬ.
Стаття 94.
На засіданні районної ради промовець не повинен вживати образливі висловлювання та непристойні й лайливі слова, закликати до незаконних дій. Головуючий на засіданні має право попередити промовця про неприпустимість таких висловлювань і закликів або припинити його виступ.
Якщо промовець перевищує час, відведений для виступу або висловлюється не з обговорюваного питання, головуючий на засіданні після двох попереджень позбавляє його слова. Та частина виступу промовця, яка виголошена після позбавлення його слова, не включається до стенограми засідання.
Промовець може виступати лише з дозволу головуючого на засіданні.
Стаття 95.
Якщо депутат вважає, що промовець невірно тлумачить його слова або дії, він може в письмовій формі звернутися до головуючого на засіданні з проханням надати йому слово для пояснень чи зауважень. За таким зверненням головуючий на засіданні надає депутату слово відразу або в кінці обговорення, але до голосування. В останньому випадку головуючий на засіданні відразу повідомляє депутатів про надходження такого звернення від депутата і коли йому буде надано слово.
Стаття 96.
Під час засідання районної ради депутати не повинні заважати промовцям і слухачам діями, які перешкоджають викладенню або сприйманню виступу /вигуками, оплесками, вставанням тощо/.
Головуючий на засідання продовжує час для виступу промовця на термін, на який його виступ було перервано, якщо це не пов’язано із застосуванням до промовця заходів впливу, передбачених цим регламентом.
Стаття 97.
Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню засідання районної ради, головуючий на засіданні попереджає його персонально і закликає до порядку. Після повторного попередження протягом дня головуючий на засіданні за згодою більшості присутніх депутатів, може запропонувати депутату залишити зал до кінця засідання. Якщо депутат відмовляється залишити зал, головуючий на засіданні припиняє засідання до виконання депутатом його вимоги.
Стаття 98.
У разі грубого порушення дисципліни або перешкоджання у проведенні засідання головуючий на засіданні може оголосити перерву або закрити засідання.

ГЛАВА 17. ПРОТОКОЛ, СТЕНОГРАФІЧНИЙ ЗВІТ.
Стаття 99.
Засідання районної ради протоколюється. Ведення протоколу засідання районної ради здійснює виконавчий апарат районної ради. У протоколі засідання районної ради зазначається: дата, час і місце проведення засідання, кількість депутатів, присутніх на засіданні, питання порядку денного, винесені на розгляд, прізвище головуючого на засіданні і виступаючих, всі внесені на голосування питання і пропозиції, спосіб їх вирішення; повні результати голосування і прийняті рішення. Протокол сесії районної ради підписується головуючим на засіданні ради.
Стаття 100.
Хід пленарного засідання ради повністю записується на електронний носій. Запис виступів на електронному носієві зберігається протягом одного року.
Стаття 101.
Протокол засідання районної ради є офіційним документом, що підтверджують процес обговорення і прийняття рішень районною радою.
Виконавчий апарат районної ради надає депутатам за їхнім зверненням записи ходу засідань, протоколи засідань районної ради для ознайомлення.
Стаття 102.
Оригінали протоколів протягом скликання знаходяться у організаційному відділі ради і у відповідності з встановленим порядком передаються на зберігання в архівний відділ Здолбунівської райдержадміністрації.
ГЛАВА 17. ДЕПУТАТИ РАЙОННОЇ РАДИ.
Стаття 103.
Порядок діяльності депутата в районній раді та її органах визначається Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про статус депутатів місцевих рад», цим регламентом та іншими законодавчими актами.
Стаття 104.
Повноваження депутата місцевої ради починаються з дня відкриття першої сесії відповідної ради з моменту офіційного оголошення підсумків виборів відповідною територіальною виборчою комісією і закінчуються в день відкриття першої сесії нового скликання.
Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених законом.
Депутат районної ради приймає присягу. Текст присяги зачитує на першій сесії районної ради найстарший за віком депутат районної ради.
Стаття 105.
Депутатам після визнання районною територіальною виборчою комісією їх повноважень видається посвідчення депутата районної ради та нагрудний знак.
Стаття 106.
Депутат представляє інтереси всієї територіальної громади, має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності ради та утворюваних нею органах, несе обов’язки перед виборцями, радою та її органами, виконує їх доручення. Депутат обов’язково повинен входити до складу однієї з постійних комісій ради.
Стаття 107.
До діяльності депутата відноситься:
- участь у засіданнях районної ради; .
- участь у засіданнях постійних чи тимчасових комісій районної ради, робочих чи підготовчих груп;
- виконання доручень районної ради та її органів;
- робота над підготовкою проектів документів та виконання інших депутатських повноважень;
- робота з виборцями.
Стаття 108.
На час сесії чи засідання постійної комісії районної ради, а також для здійснення депутатських повноважень в інших передбачених законом випадках депутат звільняється від виконання виробничих або службових обов'язків.
Стаття 109.
Депутат зобов’язаний брати участь у роботі сесій ради, засідань постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано.
Участь у засіданнях районної ради та її органів, виконання доручень районної ради та її органів є підставою для відкладення депутатом усіх своїх службових справ.
Стаття 110.
Депутат може брати участь у перевірках діяльності державних органів, підприємств, установ і організацій за дорученням ради або її органу, а також голови ради. Про результати перевірки депутат доповідає раді, або її органу, або голові ради, за дорученням яких здійснювалася перевірка. Рішення про відрядження депутата /за його згодою/ для виконання доручень районної ради та її органів приймають: районна рада, голова районної ради, а в разі його відсутності заступник голови ради. Ці ж органи і посадові особи формулюють завдання на відрядження депутата.
Стаття 111.
Депутат зобов’язаний зареєструватись і бути присутнім на засіданні районної ради та її органів, до яких його обрано.
Стаття.112.
Депутат має право:
-ухвального голосу з усіх питань, які розглядаються на сесіях ради, а також на засіданнях постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано;
- вибирати і бути обраним до органів та на виборні посади районної ради;
- пропонувати в установленому цим Регламентом порядку питання до розгляду районною радою та її органами;
- вносити пропозиції та зауваження щодо порядку денного засідання ради, її органів, порядку розгляду обговорюваних питань та їх суті;
- вносити в установленому цим регламентом порядку для розгляду проекти рішень, інші документи, що приймаються районною радою, або її органами, поправки до них;
- висловлювати думку щодо персонального складу утворюваних радою органів і кандидатур посадових осіб, які обираються, або затверджуються радою;
- порушувати питання про недовіру органам утвореним районною радою, особам, які входять до її складу, а також особам, яких обрано, призначено, або затверджено радою;
- брати участь у дебатах, звертатися із запитами, ставити питання доповідачам, співдоповідачам, головуючому на засіданні;
- вносити пропозиції про заслуховування на пленарному засіданні ради звіту чи інформації будь – якого органу або посадовим особам, підзвітним чи підконтрольним раді, а також з питань, що входять до компетенції ради, інших органів і посадових осіб, які діють на її території;
- виступати з обговоренням своїх пропозицій та з мотивів голосування, давати довідки;
- оголошувати на засіданнях ради та її органів у встановленому радою порядку тексту звернень, заяв, резолюцій, петицій громадян чи їх об’єднань, якщо вони мають суспільне значення;
-на забезпечення його радою обладнаним приміщенням із телефоном для прийому виборців;
- інші права, визначені законами України “Про місцеве самоврядування в Україні,” “Про статус депутатів місцевих рад,” цим Регламентом.
Стаття 113.
Голова, заступник голови, депутат районної ради бере участь у розгляді, підготовці та прийнятті рішень відповідною радою, які стосуються його особисто, за умови самостійного публічного оголошення про це під час засідання ради, на якому розглядається відповідне питання.
Здійснення контролю за дотриманням вищезазначеної норми, надання зазначеним у ній особам консультацій та роз’яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками, покладається на постійну комісію з питань депутатської діяльності, етики, законності, боротьби зі злочинністю, соціального захисту населення, учасників АТО та членів їх сімей
Стаття 114.
Відсутність депутата на засіданнях ради та її органів, до яких його обрано, допускається лише з поважних причин.
Стаття 115.
Депутат, який вважає, що інший депутат допустив щодо нього неправильні дії, може звернутися до постійної комісії, в компетенцію якої входить питання депутатської діяльності та етики.
Депутат має право знайомитись з будь – якими офіційними документами, які зберігаються у відповідних органах місцевого самоврядування, та робити записи, копіювання цих документів.
ГЛАВА 18. ФРАКЦІЇ (ГРУПИ) ДЕПУТАТІВ РАЙОННОЇ РАДИ
Стаття 116.
Для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень у виборчих округах, депутати районної ради можуть на основі їх взаємної згоди об’єднуватися в депутатські групи. Депутатська група може бути утворена в будь-який час протягом строку повноважень ради даного скликання за рішенням зборів депутатів ради, які виявили бажання увійти до її складу. Депутатська група складається не менш як з п’яти депутатів ради. Депутатські групи формуються як на партійній, так і на позапартійній основі
Стаття 117.
Депутатські фракції районної ради формуються на партійній основі депутатами.
Стаття 118.
Депутати районної ради, які входять до складу депутатської фракції (групи), обирають особу, яка очолює депутатську фракцію (групу).
Стаття 119.
Депутатська фракція (група) реєструється районною радою за поданням особи, яка очолює депутатську фракцію (групу), до якого додається підписане депутатами цієї групи письмове повідомлення про сформування депутатської фракції (групи) із зазначенням її назви, персонального складу та партійної належності членів фракції (групи) та депутатів, які уповноважені представляти групу.
Стаття 120.
Депутат районної ради може входити до складу лише однієї депутатської фракції .
Після відповідного оформлення матеріалів про утворення депутатської фракції (групи) головуючий на пленарному засіданні відповідної районної ради інформує депутатів про реєстрацію депутатської фракції (групи) її кількісний склад.
Стаття 121.
Депутатські фракції, групи мають право:
- на пропорційне представництво в постійних та тимчасових комісіях ради;
- попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує рада;
- на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні ради з кожного питання порядку денного сесії ради;
- здійснювати інші права, передбачені законами України.
Стаття 122.
Депутатські фракції (групи) не можуть формуватися для захисту приватних, комерційних, професійних чи релігійних інтересів.
Стаття 123.
Порядок роботи депутатської фракції (групи,) умови вступу до неї депутата, його виходу чи виключення з фракції (групи) визначаються самою депутатською фракцією (групою).
Стаття 124.
Про зміни у складі депутатської фракції /групи/ її уповноважений представник повідомляє письмово голову районної ради. Це повідомлення підписують депутати, щодо яких воно подається, або лише уповноважений представник фракції /групи/, якщо депутата виключено з неї.
Стаття 125.
Керівники депутатських фракцій /груп/ /від кожної по одному/ утворюють Погоджувальну раду депутатських фракцій /груп/, яка є органом дорадчого, погоджувального характеру. Погоджувальна рада може вносити пропозиції з питань порядку денного, раціональної організації і планування роботи районної ради та її органів; сприяє узгодженню позицій депутатів у разі виникнення спірних питань у роботі районної ради та її органів.
Стаття 126.
Погоджувальна рада збирається на засідання за пропозицією голови районної ради, його заступника, Президії ради, обраного районною радою головуючого для окремого засідання.
Стаття 127.
Засідання Погоджувальної ради проводяться відкрито і гласно. Закриті засідання Погоджувальної ради проводяться як виняток за одноголосним рішенням її членів. На засіданнях Погоджувальної ради ведеться протокол, примірник якого передається до виконавчого апарату районної ради. Погоджувальна рада не приймає рішень, обов'язкових для виконання. Пропозиції Погоджувальної ради, внесення яких передбачається цим Регламентом, підписуються керівниками всіх депутатських фракцій, /груп/.
Стаття 128
Виконавчий апарат районної ради під час проведення засідань депутатських фракції /груп/ забезпечує їх приміщенням, закріплює за ними працівників ради для надання допомоги у здійсненні депутатськими фракціями /групами/ передбачених законами і цим Регламентом функцій в районній раді, а також надає можливість користуватися необхідним обладнанням, оргтехнікою, зв’язком тощо.
За зверненням керівника депутатської фракції /групи/, виконавчий апарат районної ради поширює серед депутатів районної ради підготовлені нею матеріали про її діяльність як офіційні документи від депутатської фракції /групи/.
ГЛАВА 19. ГОЛОВА РАЙОННОЇ РАДИ.
Стаття 129.
Голова районної ради обирається радою з числа її депутатів у межах строку повноважень ради таємним голосуванням.
Голова ради здійснює свої повноваження до припинення ним повноважень депутата ради відповідного скликання, крім випадків, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні». Голова ради вважається звільненим з посади з дня припинення ним депутатських повноважень або повноважень голови.
Стаття 130.
Голова ради працює у раді на постійній основі, не може мати інший представницький мандат, суміщати свою службову діяльність з іншою роботою, у тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю, входити до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку (крім випадків, коли особи здійснюють функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі чи територіальній громаді, та представляють інтереси держави чи територіальної громади в раді (спостережній раді), ревізійній комісії господарської організації).
У своїй діяльності голова ради є підзвітним раді та може бути звільнений з посади радою шляхом таємного голосування. Питання про звільнення голови ради може бути внесено на розгляд ради на вимогу не менш як третини депутатів від загального складу ради.
Повноваження голови районноїради також вважаються достроково припиненими без припинення повноважень депутата ради в разі звернення з особистою заявою до відповідної ради про складення ним повноважень голови ради.
Зазначені повноваження голови районної ради припиняються, а відповідна особа звільняється з посади голови ради з дня прийняття відповідною радою рішення, яким береться до відома зазначений факт.

Стаття 131.
Голова районної ради:
- скликає сесії районної ради, повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради, веде засідання ради;
- забезпечує підготовку сесій районної ради, питань, що виносяться на її розгляд, доведення рішень ради до виконавців, організує контроль за їх виконанням;
- представляє раді кандидатуру для обрання на посаду заступника голови районної ради; вносить на затвердження районної ради пропозиції щодо структури органів ради, її виконавчого апарату, витрат на їх утримання ;
- вносить раді пропозиції щодо утворення і обрання постійних комісій районної ради;
- координує діяльність постійних комісій районної ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;
- організує надання депутатам допомоги у здійсненні ними своїх повноважень;
- організує відповідно до законодавства проведення референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;
- організовує роботу президії районної ради;
- призначає і звільняє керівників та інших працівників структурних підрозділів виконавчого апарату районної ради;
- здійснює керівництво виконавчим апаратом .ради;
- є розпорядником коштів, передбачених на утримання ради та її виконавчого апарату;
- підписує рішення ради, протоколи сесій ради;
- забезпечує роботу з розгляду звернень громадян та доступу до публічної інформації, веде особистий прийом громадян;
- забезпечує гласність у роботі ради та її органів, обговорення громадянами проектів рішень ради, важливих питань місцевого значення, вивчення громадської думки, оприлюднює рішення ради;
- представляє раду у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, трудовими колективами, адміністрацією підприємств, установ, організацій і громадянами, а також у зовнішніх відносинах відповідно до законодавства;
- за рішенням ради звертається до суду щодо визнання незаконними актів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальних громад у сфері їх спільних інтересів, а також повноваження районної ради та її органів;
- звітує перед радою про свою діяльність не менше одного разу на рік, а на вимогу не менш як третини депутатів - у визначений радою термін;
- вирішує інші питання, доручені йому радою.
Голова районної ради в межах своїх повноважень видає розпорядження.
РОЗДІЛ 20. ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ РАЙОННОЇ РАДИ.
Стаття 132.
Заступник голови районної ради обирається радою у межах строку її повноважень з числа депутатів цієї ради шляхом таємного голосування.
Заступник голови районної ради обирається відповідною радою в межах строку її повноважень з числа депутатів цієї ради шляхом таємного голосування і здійснює свої повноваження до припинення ними повноважень депутата ради відповідного скликання, крім випадків дострокового припинення повноважень у порядку, встановленому законодавством.
Стаття 133.
Повноваження заступника голови районної ради можуть бути достроково припинені без припинення повноважень депутата відповідної ради за рішенням відповідної ради, що приймається шляхом таємного голосування. Питання про дострокове припинення повноважень може бути внесено на розгляд ради на вимогу не менш як третини депутатів від загального складу ради або голови ради.
Повноваження заступника голови районної ради також вважаються достроково припиненими без припинення повноважень депутата ради в разі звернення з особистою заявою до ради про складення ним повноважень заступника голови ради.

Зазначені повноваження заступника голови ради припиняються з дня прийняття радою рішення, яким береться до відома зазначений факт.

Стаття 134.
Заступник голови районної ради в разі відсутності голови районної ради або неможливості виконання ним своїх обов'язків з інших причин здійснює повноваження голови районної ради.
Стаття 135.
Заступник голови районної ради працює в раді на постійній основі. На нього поширюються вимоги щодо обмеження сумісності його діяльності з іншою роботою /діяльністю/, встановлені Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" для голови районної ради.
ГЛАВА 21. ПРЕЗИД1Я РАЙОННОЇ РАДИ.
Стаття 136.
Районна рада утворює президію ради. Президія ради є дорадчим органом ради, який попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, що передбачається внести на розгляд ради. Президія ради може приймати рішення, які мають дорадчий характер.
Стаття 137.
До складу президії районної ради входять голова районної ради, його заступник, голови постійних комісій ради, уповноважені представники депутатських груп і фракцій.
Засідання Президія є повноважною , якщо в її засіданні бере участь більше половини членів від загального складу.
Президія районної ради діє на основі Положення про Президію, що затверджується радою.
ГЛАВА 22. ВИКОНАВЧИЙ АПАРАТ РАЙОННОЇ РАДИ.
Стаття 138.
Виконавчий апарат районної ради забезпечує здійснення радою повноважень, наданих їй Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", цим Регламентом та іншими законами.
Стаття 139.
Виконавчий апарат районної ради здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів, сприяє здійсненню районною радою взаємодії зв’язків з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування.
Стаття 140.
Виконавчий апарат районної ради утворюється районною радою, його структура і чисельність, витрати на утримання встановлюються радою за поданням її голови.
Виконавчий апарат районної ради за посадою очолює голова районної ради.
Стаття 141 .
Виконавчий апарат забезпечує підготовку сесій ради і питань, що вносяться на її розгляд, доведення рішень ради до виконавців, їх оприлюднення, організовує контроль за їх виконанням, надає інформаційні матеріали, необхідні для ознайомлення громадськості з роботою районної ради; у визначені законодавством строки, оприлюднює та надає інформацію про діяльність районної ради та її органів, прийняті районною радою рішення, інші акти індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних);
ГЛАВА 23. ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ РАЙОННОЇ РАДИ.
Стаття 142.
Постійні комісії районної ради є органами, що обираються з числа депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради.
Стаття 143.
Постійні комісії обираються радою на строк її повноваження у складі голови, заступника, секретаря та членів комісії.
До складу постійної комісії не можуть бути обрані голова районної ради та його заступник.
Стаття 144.
Постійні комісії за дорученням ради, голови, заступника голови районної ради або за власною ініціативою розглядають проекти програм соціально – економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально – культурного розвитку, інші питання, які вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, які вносяться на розгляд ради, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.
Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження радою, готують висновки з цих питань.
Постійні комісії за дорученням ради, голови, заступника голови районної ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді органів а також з питань, віднесених до відання ради, місцевих державних адміністрації, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно віл форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд керівників, а в необхідних випадках - на розгляд ради, здійснюють контроль за виконанням рішень ради.
Стаття 145.
Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організовує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії. У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин, його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.
Стаття 146.
Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу комісії.
Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності - заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії.
Висновки і рекомендації постійної комісії, протоколи її засідань є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".
Стаття 147.
Рекомендації постійних комісій підлягають обов'язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані . Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановленні ними строк.
Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи, із залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісії, а також за дорученням ради, її го¬лови, заступника голови районної ради розглядатися постійними комісіями спільно.
Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засідан¬нях, підписуються головами відповідних постійних комісій.
Стаття 148.
На кожному засіданні ведеться протокол. У протоколі вказується номер протоколу, дата, час і місце проведення засідання, список присутніх членів комісії і запрошених, порядок денний засідання, суть обговорення, результати голосування з питань порядку денного, прийняті рішення, рекомендації, висновки. До протоколу додаються довідки, особлива думка членів комісії, що голосували проти або утрималися від голосування.
Стаття 149.
Члени постійної комісії зобов’язані брати участь у роботі постійної комісії, робочих групах, у розробці проектів рішень, готувати висновки і рекомендації для розгляду на засіданні комісії, виконувати інші доручення комісії, сприяти проведенню в життя прийнятих нею рішень, здійснювати контроль за їх виконанням.
Члени постійної комісії мають право: вносити пропозиції про розгляд на засіданні комісії будь-якого питання, що належить до її відання, а також брати участь в обговоренні та прийнятті рішень, рекомендацій, пропозицій, висновків, викласти свою окрему думку як додаток до рішення, рекомендації чи висновку комісії.
Стаття 150.
Організаційно-технічне обслуговування діяльності постійних комісій забезпечує виконавчий апарат районної ради.
Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.
Постійні комісії є підзвітними раді та відповідальними перед нею.
Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначаються Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", цим Регламентом та Положенням про постійні комісії, що затверджується радою.
ГЛАВА 24. ТИМЧАСОВІ КОНТРОЛЬНІ КОМІСІЇ РАЙОННОЇ РАДИ.
Стаття 151.
Тимчасові контрольні комісії ради є органами ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування. Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд ради.
Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу ради.
Стаття 152.
Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводяться, як правило, закриті. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти, Інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з її роботою.
Повноваження тимчасової контрольної комісії ради припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень ради, яка створила комісію.
ГЛАВА 25. РІШЕННЯ РАЙОННОЇ РАДИ.
Стаття 153.
Районна рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень.
Рішення районної ради приймаються на її пленарному засіданні після обговорення більшістю депутатів від загального складу ради, крім випадків, передбачених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", цим Регламентом та іншими законами.
Рішення районної ради приймається відкритим голосуванням (в т.ч. поіменним) або таємним голосуванням..
Стаття 154.
Рішення набуває чинності з моменту прийняття його радою, якщо нею не встановлений інший термін введення рішення в дію.
Рішення нормативно-правового характеру набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення, якщо в його тексті не визначено інший термін введення цього рішення у дію.
Рішення ради не пізніше 10 днів після їх прийняття направляються адресатам.
Стаття 155.
Рішення ради, прийняті в межах її повноважень, обов’язкові для виконання відділами, управліннями райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, громадянами району.
Стаття 156.
Запропоновані в рішеннях ради пропозиції та рекомендації на адресу розташованих на території району підприємств, установ та організацій всіх форм власності повинні бути розглянуті їхніми керівниками, а результати розгляду повідомлені раді в зазначений у рішенні термін.
Статті 157.
Організація виконання рішень ради забезпечується органами та особами, зазначеними у рішеннях.
Стаття 158.
Контроль за виконанням рішень здійснюють постійні комісії ради та особи, зазначені у рішеннях.
Рішення ради з процедурних питань оформляються протокольно.
ГЛАВА 26. ЗДІЙСНЕННЯ РАЙОННОЮ РАДОЮ ТА її ОРГАНАМИ КОНТРОЛЬНИХ ФУНКЦІЙ І ПОВНОВАЖЕНЬ.
Стаття 159.
Районна рада відповідно до встановлених повноважень безпосередньо або через свої органи забезпечує виконання Конституції та законів України, здійсняє контроль за реалізацією прийнятих рішень, загальнорайонних програм і бюджету та інших питань, які входять в її компетенцію.
Стаття 160.
Районна рада систематично заслуховує на своїх засіданнях інформації про хід виконання рішень ради, звіти постійних комісій, інших органів, які утворює або обирає рада, повідомлення депутатів про роботу в раді, виконання ними рішень і доручень ради та її органів.
Свої контрольні функції постійні комісії районної ради здійснюють у відповідності до цього регламенту та Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".
ГЛАВА 27. РОЗГЛЯД ДЕПУТАТСЬКИХ ЗАПИТІВ.
Стаття 161.
Депутат має право звернутись із запитом до керівників ради та її органів, керівників підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих або зареєстрованих на території району, а також місцевої державної адміністрації з питань, що мають суспільне значення і належать до відання ради.
Стаття 162.
Запит вноситься депутатом або групою депутатів у письмовій формі він підлягає включенню до порядку денного засідання ради, у випадку, якщо проголосувало не менше 1/3 депутатів від складу ради, по запиту може проводитися обговорення.
Голова районної ради негайно доводить текст запиту до відповідного органу або посадової особи, до яких його звернуто.
Стаття 163.
Орган або посадова особа, до яких звернуто запит, зобов’язані дати усно чи письмову відповідь на запит у строки і в порядку, встановленому радою відповідно до закону. За результатами розгляду запиту рада приймає рішення.
Кожному депутату після оголошення відповіді на депутатський запит повинна бути надана можливість виступити з реплікою стосовно задоволення чи незадоволення цією відповіддю. Час на репліку не повинен перевищувати 3 хвилини.
ГЛАВА 28.ГРОМАДСЬКА РАДА.
Стаття 164.
При голові районної ради може утворюватися Громадська рада, яка є консультативно-дорадчим органом, що має на меті здійснення координаційних заходів пов’язаних із забезпеченням проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації планів соціально – економічного розвитку, бюджету, галузевих комплексних програм, визначенні пріоритетних напрямків розвитку району тощо.
Громадська рада і її персональний склад утворюється за розпорядженням голови районної ради. Положення про Громадську раду затверджується рішенням сесії районної ради.

 ГЛАВА 29. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ  ЕЛЕКТРОНИХННИХ ПЕТИЦІЙ, АДРЕСОВАНИХ РАЙОННІЙ РАДІ
Стаття 165.
1. Громадяни можуть звернутися до Здолбунівської районної ради з електронними петиціями через офіційний веб-сайт районної ради.
В електронній петиції має бути викладено суть звернення, зазначено прізвище, ім’я, по батькові автора (ініціатора) електронної петиції, адресу електронної пошти та поштову адресу.
2. На веб-сайті районної ради обов’язково зазначаються дата початку збору підписів та інформація щодо загальної кількості та переліку осіб, які підписали електронну петицію.
3. Електронна петиція не може містити заклики до повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, пропаганду війни, насильства, жорстокості, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, заклики до вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини.
Відповідальність за зміст електронної петиції несе автор (ініціатор) електронної петиції.
4. Для створення електронної петиції до Здолбунівської районної ради її автор (ініціатор) заповнює спеціальну форму на офіційному веб-сайті районної ради, та розміщує текст електронної петиції.
Електронна петиція оприлюднюється на офіційному веб-сайті районної ради протягом двох робочих днів з дня надсилання її автором (ініціатором) після опрацювання електронної петиції виконавчим апаратом районної ради на відповідність вимогам, встановленим чинним законодавством України та цим Регламентом.
У разі невідповідності електронної петиції встановленим вимогам оприлюднення такої петиції не здійснюється, про що повідомляється автору (ініціатору) не пізніше строку, встановленого для оприлюднення.
Дата оприлюднення електронної петиції на офіційному веб-сайті районної ради є датою початку збору підписів на її підтримку.
5. Районна рада під час збору підписів на підтримку електронної петиції забезпечує:
– безоплатність доступу та користування інформаційно-телекомунікаційною системою, за допомогою якої здійснюється збір підписів;
– електронну реєстрацію громадян для підписання петиції;
– недопущення автоматичного введення інформації, у тому числі підписання електронної петиції, без участі громадянина;
– фіксацію дати і часу оприлюднення електронної петиції та підписання її громадянином.
6. Електронна петиція, яка в установлений строк не набрала необхідної кількості голосів на її підтримку, після завершення строку збору підписів на її підтримку розглядається як звернення громадян відповідно до Закону України «Про звернення громадян».
7. Електронна петиція, адресована Здолбунівській районній раді, розглядається у порядку, встановленому цим розділом, за умови збору на її підтримку не менш як 200 підписів громадян протягом не більше 45 календарних днів з дня оприлюднення петиції.
8. Інформація про початок розгляду електронної петиції, яка в установлений строк набрала необхідну кількість голосів на її підтримку, оприлюднюється на офіційному веб-сайті районної ради не пізніш як через три робочі дні після набрання необхідної кількості підписів на підтримку петиції, а в разі отримання електронної петиції від громадського об’єднання - не пізніш як через два робочі дні після отримання такої петиції.
Стаття 166.
1. Розгляд електронної петиції здійснюється невідкладно, але не пізніше десяти робочих днів з дня оприлюднення інформації про початок її розгляду.
Якщо електронна петиція містить клопотання про її розгляд на сесії районної ради, у такому разі строк розгляду електронної петиції продовжується на строк, необхідний для скликання та проведення сесії районної ради.
2. Про підтримку або непідтримку електронної петиції адресованої районній раді, за результатами розгляду в установленому порядку публічно оголошується на офіційному веб-сайті Здолбунівської районної ради головою районної ради.
3. У відповіді на електронну петицію повідомляється про результати розгляду порушених у ній питань із відповідним обґрунтуванням.
Відповідь на електронну петицію не пізніше наступного робочого дня після закінчення її розгляду оприлюднюється на офіційному веб-сайті районної ради, а також надсилається у письмовому вигляді автору (ініціатору) електронної петиції на його поштову адресу та електрону пошту та відповідному громадському об’єднанню, яке здійснювало збір підписів на підтримку відповідної електронної петиції.
4. У разі визнання за доцільне, викладені в електронній петиції пропозиції можуть реалізовуватися районною радою, шляхом прийняття з питань, віднесених до компетенції ради, відповідного рішення.
Депутатами районної ради, постійними комісіями районної ради, головою районної ради та головою районної державної адміністрації за результатами розгляду електронної петиції можуть розроблятися та вноситися в установленому порядку на розгляд Здолбунівської районної ради проекти рішень, спрямовані на вирішення порушених у петиції питань.
Інформація про кількість підписів, одержаних на підтримку електронної петиції, та строки їх збору зберігається в районній раді не менше трьох років з дня оприлюднення петиції на офіційному сайті районної ради, а також в письмовому вигляді в архіві районної ради.
Стаття 167.
1. У разі отримання районною радою електронної петиції відповідно до Закону України «Про звернення громадян» та положень цього Регламенту, голова районної ради, а у випадку його відсутності заступник голови не пізніше ніж через три робочі дні після отримання електронної петиції направляє її на розгляд постійної профільної комісії районної ради, яка відповідно до предмета відання визначається головною з підготовки і попереднього розгляду електронної петиції.
2. Постійна профільна комісія районної ради не пізніше ніж через п’ять робочих днів після отримання електронної петиції розглядає електронну петицію на своєму засіданні. На засідання постійної профільної комісії районної ради запрошується автор (ініціатор) електронної петиції, а в разі необхідності – представники Здолбунівської районної державної адміністрації, її структурних підрозділів, інших державних органів, об’єднань громадян, а також експерти, фахівці та інші особи.
3. Постійна профільна комісія районної ради за результатами розгляду питань, що порушуються в електронній петиції приймає рекомендації, а також у разі необхідності (у випадку якщо електронна петиція містить клопотання про її розгляд на сесії районної ради) доручає виконавчому апарату районної ради підготувати відповідний проект рішення, який виноситься на розгляд сесії районної ради в порядку визначеному цим Регламентом.
 

Заступник голови ради О. Бухало

Посилання