Про організацію проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у виконавчому апараті районної ради

Додаток 1
до розпорядження голови
Здолбунівської районної ради
08 квітня 2016 №28-к

 

Умови 
проведення конкурсу на  заміщення вакантних посад посадових
 осіб місцевого самоврядування у виконавчому апараті районної ради

 

1. Конкурс на заміщення вакантних посад посадових  осіб місцевого самоврядування у  виконавчому апараті районної ради проводиться згідно з Порядком проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002р.  №169 зі змінами і доповненнями.

2. Конкурс на заміщення вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування  повинен забезпечувати  конституційне  право  рівного  доступу  до державної служби громадян України. 

3. Для проведення відбору кандидатів на  заміщення  вакантних посад  розпорядженням  голови районної ради  утворюється  конкурсна  комісія  у складі голови, секретаря і членів комісії. Очолює   конкурсну  комісію  заступник  голови районної ради.

4. Переведення  на  рівнозначну або  нижчу посаду у виконавчому апараті районної ради,  а  також  просування  по службі державних службовців, які зараховані до кадрового резерву чи успішно пройшли стажування у порядку,  визначеному  Кабінетом  Міністрів  України, може здійснюватися без конкурсного відбору. 

5. Рішення про проведення конкурсу приймається головою районної ради за наявності вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування у виконавчому апараті районної ради.

6 До участі у конкурсі не допускаються особи, які: 
      - визнані в установленому порядку недієздатними; 
      -  мають судимість, що  є  несумісною  із  зайняттям  посади державного службовця; 
     -   у разі прийняття на службу  будуть безпосередньо підпорядковані або підлеглі близьким особам; 
    -  позбавлені права займати відповідні  посади  в  установленому законом порядку на визначений термін; 
     - в інших випадках, установлених законами. 

7.Конкурс проводиться поетапно: 
     1) публікація оголошення про проведення конкурсу в пресі або поширення  його  через  інші  засоби  масової інформації; 
     2) прийом  документів  від  осіб,  які бажають взяти участь у конкурсі,  та їх попередній розгляд на відповідність  встановленим кваліфікаційним вимогам до відповідного рівня посади; 
     3) проведення іспиту та відбір кандидатів. 

8 Особи,  які бажають взяти участь у конкурсі,  подають  до конкурсної комісії такі документи: 

    заяву про  участь у  конкурсі, в  якій зазначається про ознайомлення  заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на  службу в органи місцевого самоврядування та проходження  служби  в органах місцевого самоврядування; 
     заповнену особову картку (форма  П-2 ДС)  з відповідними додатками; 
     дві фотокартки розміром 4 х 6 см; 
    копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння  вченого звання, присудження наукового ступеня; 
    декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України “Про запобігання корупції”
    копію  документа, який  посвідчує особу;
     письмову  згоду  на проведення спеціальної перевірки; 
    копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних);  
     Особи, які  працюють  у  виконавчому апараті районної ради  і бажають взяти у  участь у конкурсі зазначених  документів до заяви не додають. 

 9. Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

10. Забороняється вимагати відомості  та  документи,  подання яких не передбачено законодавством. 

 11. В оголошенні про проведення конкурсу повинні міститися такі відомості:

 1) найменування органу із зазначенням його місцезнаходження, адреси та номерів телефонів;

 2) назви вакантних посад із зазначенням, що додаткова інформація щодо основних функціональних обов'язків, розміру та умов оплати праці надається кадровою службою;

 3) основні вимоги до кандидатів, визначені державним органом згідно з типовими професійно-кваліфікаційними характеристиками посад державних службовців;

 4) термін прийняття документів (протягом 30 календарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу).

 В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить законодавству про державну службу.

12. Особи,  документи  яких  не відповідають  встановленим вимогам,  за  рішенням  голови  конкурсної  комісії до конкурсу не допускаються,  про  що  їм  повідомляється   з відповідним обґрунтуванням. 

 Якщо кандидат  наполягає  на  участі  у  конкурсі  за  даних обставин,  він  допускається  до  конкурсу,  а  остаточне  рішення приймає конкурсна комісія. 
 
13. Подані   документи   і   матеріали   конкурсної   комісії зберігаються у керуючого справами виконавчого апарату районної ради. 

Заступник голови ради                                                              О. Бухало

 

Додаток 2
до розпорядження голови
Здолбунівської районної ради
08 квітня 2016 року №28-к

 

Порядок
проведення іспиту кандидатів на заміщення
вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у виконавчому апараті районної ради

     Цей Порядок  визначає  правові та організаційні засади проведення  іспиту  кандидатів  на заміщення  вакантних  посад посадових осіб місцевого самоврядування у виконавчому апараті районної ради, як одного з етапів конкурсу, що проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців затвердженого  постановою  Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року N169  зі змінами і доповненнями

1. Загальні положення

 1.1. Мета проведення іспиту - об'єктивна оцінка знань та здібностей  кандидатів  на  заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування.
 1.2. Іспит проводиться конкурсною комісією районної ради.
1.3. Об'єктивність проведення іспиту  забезпечується  рівними умовами (тривалість іспиту,  зміст та кількість питань, підрахунок результатів тощо)  та  відкритістю  інформації  про  них,  єдиними критеріями оцінки.
1.4. Проведення іспиту для кандидатів на заміщення  вакантних посад  передбачає перевірку та оцінку їх знань Конституції України, Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”, "Про державну службу" , "Про запобігання корупції", а також нормативно-правових актів з урахуванням специфіки  функціональних  повноважень  відповідного структурного підрозділу (додаток 3)
     Питання  мають бути актуальними,  ґрунтуватися на нормах чинного законодавства України. Питання, що ґрунтуються на правових нормах,  які  втратили  чинність, мають бути своєчасно замінені в установленому порядку.
1.5. Екзаменаційні білети формуються за формою, наведеною у додатку 6 та затверджуються головою  конкурсної комісії.  
1.6. Питання  1-3  в  екзаменаційних  білетах  мають  містити питання на перевірку  знання  Конституції  України,  Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”, "Про державну службу", "Про запобігання корупції", визначені в Переліку, питання 4-5 відбираються з переліку питань на перевірку знання законодавства з урахуванням   специфіки функціональних  повноважень відповідного структурного  підрозділу.
1.7. Кількість білетів має бути не менше 15.
1.8. Процедура іспиту складається з 3 етапів:
     1) організаційна підготовка до іспиту;
     2) складання іспиту;
     3) оцінювання та підбиття підсумків іспиту.

2. Організаційна підготовка до іспиту
     2.1. Організаційна підготовка до іспиту  проводиться  в  день проведення  іспиту  з  усіма  кандидатами  на  заміщення вакантної посади.
     2.2. Секретар  конкурсної  комісії інформує про тривалість та процедуру складання іспиту.
  2.3. До початку іспиту секретар конкурсної комісії відповідає на  запитання  кандидатів  щодо   процедури   іспиту.   Інформація секретаря  про  умови  складання  іспиту  має  бути достатньою для кандидатів.  Він повинен упевнитися,  що всі  кандидати  зрозуміли умови іспиту,  в іншому випадку надати додаткові пояснення. У разі виникнення спірних  питань  вони  мають  бути  розв'язані  головою конкурсної комісії.

3. Складання іспиту
     3.1. Під час  підготовки  відповідей на запитання екзаменаційного білета мають бути присутніми не менше трьох членів конкурсної комісії.
  3.2. Іспит складається одночасно для кандидатів на заміщення однієї вакантної посади. 
 3.3. Приміщення для складання іспиту має  відповідати  умовам зручного  розміщення,  що  унеможливлює  спілкування кандидатів та забезпечує індивідуальну підготовку відповідей на питання  білета.
Кандидати  не  можуть  самостійно  залишати  приміщення, в якому складається іспит, до його закінчення.
 3.4. Іспит складається письмово за екзаменаційними білетами, які пропонуються кандидату  за  його  вибором  і  відкриваються  у присутності  кандидатів  на  заміщення  вакантних  посад  під  час складання іспиту.
  3.5. Іспит складається державною мовою.
 3.6. При  підготовці  відповідей  на  питання білета кандидат здійснює записи на аркуші із штампом районної ради. Перед відповіддю обов'язково вказуються прізвище, ім'я та по-батькові  кандидата,  номер  білета  та  питання,  зазначені  в білеті.
     Після підготовки  відповідей  на аркуші проставляються підпис кандидата та дата складання іспиту.
   3.7. Загальний час для підготовки відповіді на екзаменаційний білет має становити не більше 60 хвилин.
3.8. З метою перевірки вміння працювати з оргтехнікою та програмним забезпеченням можуть бути наданні  для виконання кандидатам практичні  завдання по роботі  в операційній системі WINDOWS  (офісні програми та електронна пошта).

4. Оцінювання та підбиття підсумків іспиту
   4.1. Для оцінки знань кандидатів використовується п'ятибальна система.
     П'ять балів виставляються  кандидатам,  які  виявили  глибокі знання  Конституції  України Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”, "Про державну службу" , "Про запобігання корупції"  та  успішно  справилися  із запитаннями на перевірку знання  законодавства  з  урахуванням   специфіки   функціональних повноважень  відповідного  структурного підрозділу.
    Чотири бали   виставляється  кандидатам,  які  виявили   знання Конституції України, Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”, "Про державну службу" , "Про запобігання корупції" і  достатньо  володіють  знаннями  законодавства   з урахуванням   специфіки  функціональних  повноважень  відповідного структурного підрозділу.
    Три бали  виставляються  кандидатам,  які  виявили  розуміння поставлених питань в обсязі, достатньому для подальшої роботи.
     Два бали  виставляється  кандидатам,  які  розуміють  основні поняття   нормативно-правових   актів,  але  в  процесі  відповіді допустили значну кількість помилок.
     Один бал   виставляється  кандидатам,  які  не  відповіли  на питання у встановлений строк.
     4.2. По  закінченні  часу,  відведеного  на складання іспиту, проводиться  перевірка  відповідей  та   їх   оцінювання.   Оцінка проводиться   всіма  членами  комісії.  Члени  конкурсної  комісії приймають спільне рішення щодо оцінки відповіді на  кожне  питання екзаменаційного  білета.  Такі  оцінки  виставляються  на аркуші з відповідями кандидата.
    4.3. Підбиття підсумку здійснюється шляхом додавання балів за кожне питання і занесення загальної  суми  балів  в  екзаменаційну відомість,  форма якої наведена в додатку 5. З результатами іспиту кандидат ознайомлюється.
     4.4. Аркуші  з  відповідями  кандидатів  зберігаються разом з іншими матеріалами та документами конкурсної  комісії  керуючого справами виконавчого апарату районної ради.
     4.5. Кандидати,  які набрали загальну суму  балів,  що  не  є нижчою  50  відсотків  від максимальної суми балів,  яка може бути виставлена при наданні відповідей,   вважаються такими,  що успішно склали іспит.
    Якщо посада, на заміщення якої проведено конкурс, передбачає зайняття відповідального або особливо відповідального становища чи належить до посад з підвищеним корупційним ризиком, перелік яких затверджується Національним агентством з питань запобігання корупції, відібраний для призначення на таку посаду кандидат протягом трьох днів з дати одержання повідомлення про результати конкурсу надає письмову згоду на проведення спеціальної перевірки відповідно до Закону України “Про запобігання корупції” та медичну довідку про стан здоров’я за формою, затвердженою МОЗ, щодо перебування особи на обліку в психоневрологічних або наркологічних закладах охорони здоров’я.
     4.6. Кандидати,  які   набрали менше 50  відсотків від максимальної суми балів, вважаються такими, що не склали іспит.
     4.7. Кандидати, які  не склали  іспит, не  можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.
       4.8.. Якщо жоден з  кандидатів не  рекомендований конкурсною комісією  для  зайняття  вакантної посади , оголошується повторний конкурс. 
     4.9.. Рішення комісії  приймається  простою  більшістю  голосів присутніх  на  її  засіданні  членів  конкурсної  комісії.  У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії. 
  У рішенні комісії,  що подається  голові районної ради обов'язково  зазначаються  пропозиції щодо призначення конкретного кандидата на вакантну посаду посадової особи місцевого самоврядування та  визначаються кандидатури для зарахування до кадрового резерву. 
  4.10 . Засідання конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами комісії і подається   голові районної ради не пізніше ніж через два дні після голосування.  Кожний член комісії може додати  до  протоколу  свою окрему думку. 
     4.11. Конкурсна  комісія  повідомляє  кандидатів про результати конкурсу протягом трьох днів після його завершення. 
  4.12. Рішення про призначення на посаду посадової особи місцевого самоврядування  та зарахування  до  кадрового  резерву  приймає  голова районної ради на підставі пропозиції конкурсної комісії протягом місяця з дня прийняття рішення конкурсною комісією. 
   4.13 Результати іспиту  можуть бути оскаржені у порядку, визначеному законодавством. 

Заступник голови ради                                                                   О. Бухало

 
Додаток 4
До розпорядження голови 
районної ради
08 квітня  2016 року №28-к

Перелік
питань на перевірку знання Конституції України,
Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”, "Про державну службу" ,

"Про запобігання корупції"

     I. Питання на перевірку знання Конституції України 
      1. Основні розділи Конституції України.
     2. Основні  риси  Української держави за Конституцією України (статті 1, 2).
     3. Форма правління в Україні (стаття 5).
     4. Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).
     5. Конституційний  статус  державної мови та мов національних меншин України (стаття 10).
     6. Об'єкти права власності Українського  народу  (статті  13, 14).
     7. Найважливіші функції держави (стаття 17).
     8. Державні символи України (стаття 20).
     9. Конституційне право на працю (стаття 43).
     10. Конституційне право на освіту (стаття 53).
     11. Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).
     12. Конституційне право на охорону здоров'я (стаття 49).
     13. Обов'язки громадянина України (статті 65 - 68).
     14. Право громадянина України на вибори (стаття 70).
     15. Повноваження Верховної Ради України (стаття 85).
     16. Питання,  правове  регулювання   яких   визначається   та встановлюється виключно законами України (стаття 92).
     17. Державний бюджет України (стаття 96).
     18. Порядок обрання Президента України (стаття 103).
     19. Повноваження Президента України (стаття 106).
     20. Призначення,   склад   та  введення  в  дію  рішень  Ради національної безпеки і оборони України (стаття 107).
     21. Склад Кабінету Міністрів України (стаття 114).
     22. Повноваження  Кабінету  Міністрів  України  (статті  116, 117).
     23. Повноваження  місцевих  державних  адміністрацій  (стаття 119).
     24. Статус   прокуратури   України  за  Конституцією  України (стаття 121).
     25. Система судів в Україні (стаття 125).
     26. Основні засади судочинства в Україні (стаття 129).
     27. Система  адміністративно-територіального  устрою  України (стаття 133).
     28. Питання  нормативного  регулювання  Автономної Республіки Крим (стаття 137).
     29. Повноваження Автономної Республіки Крим (стаття 138).
     30. Органи місцевого самоврядування в Україні (стаття 140).
     31. Повноваження  територіальних   громад за Конституцією України (стаття 143).
     32. Статус  та повноваження Конституційного Суду України (статті 147, 150).
     33. Порядок  подання  законопроекту  про  внесення  змін   до Конституції України (стаття 154). 

II. Питання на перевірку знання Закону України“Про місцеве самоврядування в Україні”

1.    Поняття місцевого самоврядування (ст.2).
2.    Система місцевого самоврядування (ст.5)
3.    Рада – як представницький орган місцевого самоврядування (ст.10).
4.    Організаційно-правова, матеріальна і фінансова основи місцевого самоврядування (ст.16).
5.    Відносини органів місцевого самоврядування з підприємствами, установами та організаціями, що перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад (ст.17)
6.    Відносини органів місцевого самоврядування з підприємствами, установами та організаціями, що не перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад (ст.18)
7.    Державний контроль за діяльністю органів та посадових осіб місцевого самоврядування (ст.20)
8.    Порядок формування рад (ст.45)
9.    Делегування повноважень районних і обласних  рад відповідним місцевим державним адміністраціям (ст.44)
10.    Питання, які вирішуються районними та обласними радами виключно на їх пленарних засіданнях (ст.43)
11.    Виконавчий апарат районної, обласної ради (ст.58)
12.    Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування (ст.59)
13.    Місцеві бюджети (ст.61)
14.    Участь держави  у формуванні доходів місцевих бюджетів (ст.62)
15.    Доходи місцевих бюджетів (ст.63)
16.    Видатки місцевих бюджетів (ст.64).
17.    Використання вільних бюджетних коштів (ст.65)
18.    Фінансування витрат, пов’язаних із здійсненням органами місцевого самоврядування повноважень органів виконавчої влади та виконанням рішень органів державної влади (ст.67)
19.    Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування перед територіальними громадами (ст.74)
20.    Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування перед державою (ст.76)
21.    Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування перед юридичними та фізичними особами (ст.77)

ІІІ. Питання на перевірку знання Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування”
1.    Посадова особа місцевого самоврядування (ст.2)
2.    Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування (ст.4)
3.    Право на службу в органах місцевого самоврядування (ст.5)
4.    Державна політика щодо служби в органах місцевого самоврядування (ст.6)
5.    Основні обов'язки посадових осіб органів місцевого самоврядування (ст.8)
6.    Основні права посадових осіб місцевого самоврядування (ст.9)
7.    Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування (ст.10)
8.    Правове регулювання статусу посадових осіб місцевого самоврядування (ст.7)
9.    Обмеження, пов'язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування (ст.12)
10.    Декларування доходів посадових місцевого самоврядування (ст.13)
11.    Граничний вік перебування на службі в органах місцевого самоврядування (ст.18)
12.    Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування (ст.20)
13.    Матеріальне та соціально-побутове забезпечення посадових осіб місцевого самоврядування (ст.21. 22)
14.    Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування (ст.23)
15.    Відповідальність посадової особи місцевого самоврядування (ст.24)
ІV. Питання на перевірку знання Закону України   "Про державну службу" 
     1. Поняття державної служби, державного службовця і посади за Законом України "Про державну службу" (статті 1, 2).
     2. Право на державну службу (стаття 4).
     3. Основні принципи державної служби (стаття 3).
     4. Основні  напрями  державної  політики  у  сфері  державної служби (стаття 6).
     5. Основні обов'язки державних службовців (стаття 10).
     6. Основні права державних службовців (стаття 11).
     7. Обмеження, пов'язані з прийняттям на державну службу та її проходженням (статті 12, 16).
     8. Особливості   дисциплінарної   відповідальності  державних службовців (стаття 14).
     9. Присяга державних службовців (стаття 17).
     10. Відсторонення   державного   службовця   від    виконання повноважень за посадою (стаття 22).
     11. Класифікація  посад та ранги державних службовців (статті 25, 26).
     12. Прийняття на посаду  державного  службовця;  випробування при прийнятті на державну службу;  стажування державних службовців (статті 15, 18, 19).
     13. Просування по службі державного службовця (стаття 27).
     14. Кадровий резерв державної служби (стаття 28).
     15. Підстави припинення державної служби (стаття 30).
     16. Підстави для відставки державного службовця (стаття 31).
     17. Оплата праці державного службовця (стаття 33).
     18. Щорічні  та  додаткові  відпустки  державних  службовців; соціально-побутове  забезпечення  державних службовців (статті 35, 36).
     19. Пенсійне забезпечення державних службовців (стаття 37).
     20. Відповідальність за порушення законодавства про  державну службу (стаття 38).
     21. Етика поведінки державного службовця (стаття 5). 

        V. Питання на перевірку знання Закону України  "Про запобігання корупції"  

     1. Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне правопорушення, корупція, потенційний конфлікт інтересів, реальний конфлікт інтересів (стаття 1).
2. Суб’єкти, на яких поширюється  дія Закону України «Про запобігання корупції»  (стаття 3).
3. Статус та склад Національного агентства з питань запобігання корупції (статті 4, 5).
4. Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 11).
5.  Права Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 12).
6. Контроль за  діяльністю  Національного агентства з питань запобігання корупції  (стаття 14).
7. Національна доповідь щодо реалізації засад антикорупційної політики (стаття 20).
8. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища та одержання подарунків (статті 22, 23).
9. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеження спільної роботи близьких осіб (статті 25,27) 
10. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (стаття 28).
11. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів (стаття 29).
12. Запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав  (стаття 36).
13. Вимоги до поведінки осіб (стаття 37).
14. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування   (стаття 45).
15. Встановлення своєчасності подання декларації та повна перевірка декларації  (статті 49,50). 
16.  Моніторинг способу життя суб’єктів декларування (стаття 51).
17. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції  (стаття 53).
18. Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування (стаття 54).
19. Антикорупційна експертиза (стаття 55).
20. Спеціальна перевірка (стаття 56).

Заступник голови ради                                                                    О. Бухало

 

Додаток 5
до розпорядження голови 
 Здолбунівської районної ради
08 квітня  2016 року №28-к

Перелік питань 
на перевірку знання законодавства з  урахуванням
специфіки   функціональних   повноважень 
 відповідного  структурного підрозділу
(відділ бухгалтерського обліку і звітності)

1.    Термін прийняття Закону України «Про державний бюджет»
2.    Термін прийняття районного бюджету.
3.    У яких випадках можна збільшити обсяг бюджету?
4.    У яких випадках необхідно зменшити обсяг бюджету?
5.    У яких випадках можна затвердити  дефіцит загального фонду?
6.    У яких випадках можна затвердити дефіцит спеціального фонду?
7.    Який обсяг оборотної касової готівки?
8.    Яким чином можна покривати тимчасові касові розриви?
9.    Звітний період, види звітності?
10.    Бюджетний період.
11.    Складові частини бюджету.
12.    Складові заробітної плати.
13.    Види заохочень та допомог державним службовцям.
14.    Основні принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності.
15.    Бюджетна класифікація.
16.    Умови оплати праці осіб місцевого самоврядування.
17.    Інвентраизація, її види  і терміни проведення.
18.    Відповідальність за порушення бюджетного законодавства.
19.    Поняття нецільового використання бюджетних коштів.
20.    Стадії виканання місцевого бюджету за видатками.
21.    Оплата праці, відпустки та пенсійне забезпечення посадових осіб місцевого самоврядування.
22.    Порядок обчислення середньої заробітної плати для розрахунку відпускних, компенсації за невикористану відпустку, лікарняних.
23.    Первинні документи бухгалтерського обліку.
24.    Бюджетна установа.
25.    Бюджетний запит.
26.    Видатки бюджету.
27.    Витрати бюджету.
28.    Місцеві бюджети.
29.    Профіцит бюджету.
30.    Розпорядники бюджетних коштів.

Перелік питань 
на перевірку знання законодавства з  урахуванням
специфіки   функціональних   повноважень 
 відповідного  структурного підрозділу
(відділ діловодства та господарського забезпечення)

 

1.    Документування управлінської діяльності.
2.    Документ та його функції.
3.    Підготовка, оформлення та розсилання документів.
4.    Оформлення протоколів.
5.    Загальні вимоги до складання та офомлення документів.
6.    Датування документів.
7.    Основні терміни виконання документів, порядок їх встановлення.
8.    Погодження  та засвідчення документів.
9.    Електронна пошта. Призначення. Користування.
10.    Підготовка справ до зберігання та використання.
11.    Організація роботи зі зверненнями громадян.
12.    Оформлення додатків до документів.
13.     Номенклатера справ.Вимоги до її складання.
14.    Основні положення Закону України «Про доступ до публічної інформації».
15.    Вимоги законодавства України про захист персональних даних.
16.    Вимоги Указу Президента України від 07.02.2008 №109 щодо організації особистого прийому громадян .
17.    Обовязки органів державної влади, місцевого самоврядування, установ організацій незалежно від форм власності, обєнань громадня, підприємств, засобів масової інформації, їх керівників та інших посадових осіб щодо розгляду заяв чи скарг.
18.    Законодаство про звернення громадян.
19.    Вимоги до звернень.
20.    Мова звернень і відповідей на них.
21.    Звернення, які не підлягають розгляду та вирішенню.
22.    Порядок розгляду звернень громадян.
23.    Терміни розгляду звернень громадян.
24.    Прокурорський нагляд за дотриманням законодавства про звернення громадян.
25.    Розгляд депутатських запитів і звернень.
26.    Технічний контроль за виконанням документів.

Перелік питань 
на перевірку знання законодавства з  урахуванням
специфіки   функціональних   повноважень 
 відповідного  структурного підрозділу
(відділ з питань організаційно-правової роботи)

 

1.    Документування управлінської діяльності.
2.    Підстави для прийняття розпорядчих документів.
3.    Підготовка, оформлення та розсилання документів.
4.    Оформлення протоколів.
5.    Загальні вимоги до складання та офомлення документів.
6.    Датування документів.
7.    Погодження документів.
8.    Засвідчення документів.
9.    Адресування документів.
10.    Оформлення додатків до документів.
11.    Регламентація роботи ради.
12.    Документи з господарсько-договірної діяльності.
13.    Трудова угода.
14.    Організаційні документи.
15.    Вимоги до змісту та розташування реквізитів.
16.    Організація роботи постійних комісій районної ради.
17.    Функції і повноваження постійних комісій районної ради.
18.    Компетенція постійних комісій районної ради.
19.    Президія районної ради
20.    Сесії районної ради.
21.    Ведення пленарних засідань.
22.    Прийняття рішень.
23.    Депутатський корпус районної ради.
24.    Депутатські фракції.
25.    Депутатські групи.
26.    Виконавчий аппарат районної ради.
27.    Робочі органи сесії.
28.    Лічильна комісія.
29.    Підготовка порядку денного сесії.
30.    Робота з депутатськими запитами і зверненнями.

Заступник голови ради                                                          О. Бухало
                   
                    Додаток 6
до розпорядження голови 
Здолбунівської районної ради
08 квітня 2016 року №28-к

 

Здолбунівська районна рада

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова конкурсної комісії
_________ Прізвище, ініціали
(підпис)

 "__" _____________ 20___ р.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ N _____
для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантних
посад посадових осіб місцевого самоврядування 

     1. Питання на перевірку знання Конституції України.

     2. Питання на перевірку знання Законів України  “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”. "Про  державну службу".

     3. Питання на перевірку знання Закону України "Про запобігання корупції".

     4-5. Питання на перевірку знання нормативно-правових актів з  урахуванням специфіки   функціональних   повноважень  відповідного структурного підрозділу районної ради.

Заступник голови ради                                                    О. Бухало

                    
    Додаток 7
до розпорядження голови 
Здолбунівської районної ради
08 квітня 2016 року №28-к

Екзаменаційна відомість

проведення   іспиту   кандидатів   на  заміщення  вакантних  посад
посадових осіб місцевого самоврядування конкурсною комісією  виконавчого апарату районної ради

від "___" ____________ 200_ р.,

згідно з Порядком проведення іспиту, затвердженим

_____________________________      від "___" ____________ 200__ р.

№пп    Прізвище, ім'я, по-батькові    Посада, на яку претендує кандидат    Категорія посади, на яку претендує кандидат    Номер білету    Загальна сума балів
                    
                                                
                    
                    
                     Голова комісії   _____________             ______________________
                     (підпис)                     (П.І.Б.)

 Члени комісії    _____________             ______________________
                     (підпис)                     (П.І.Б.)
                  _____________             ___________________________
                     (підпис)                     (П.І.Б.)
                  
 Секретар комісії _____________             ______________________
                     (підпис)                     (П.І.Б.)

Заступник голови ради                                             О. Бухало 

Додаток 3
до розпорядження голови 
районної ради
08 квітня  2016 року №28-к

Склад конкурсної комісії 
 по  проведенню конкурсу на  заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у виконавчому апараті районної ради

Голова комісії – Бухало Олександр Павлович, заступник голови районної ради
Секретар комісії – Біндюк Наталія Олексіївна, керуюча справами виконавчого апрату районної ради

Члени комісії:
Бойко Вікторія Миколаївна, головний бухгалтер, начальник відділу з питань бухгалтерського обліку і звітності
Верещук Оксана Петрівна, радник голови районної ради з питань юридичного забезпечення
Герасимчук Олександр Володимирович, начальник відділу діловодства та господарського забезпечення 

Заступник голови ради                                             О. Бухало 

Посилання