ПОРЯДОК роботи з повідомленнями про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» у виконавчому апараті Здолбунівської районної ради

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови

Здолбунівської районної ради

                                                                                                                                                                                                         від  28 січня 2019 року №7                                                             

ПОРЯДОК

роботи з повідомленнями про порушення вимог Закону України

 «Про запобігання корупції» у виконавчому апараті

Здолбунівської районної ради

 1. Загальні положення

Цей Порядок визначає організацію роботи з повідомленнями про порушення вимог Закону України « Про запобігання корупції» ( далі-Закону) в виконавчому апараті Здолбунівської районної ради.

Голова районної ради  забезпечує умови для повідомлень  працівниками районної ради про порушення вимог Закону іншою особою, зокрема через офіційний веб-сайт, спеціальні телефонні лінії, засоби електронного зв’язку.

Повідомлення про порушення вимог Закону може бути здійснене працівником районної ради без зазначення авторства (анонімно).

Вимоги до анонімних повідомлень про порушення  вимог Закону та порядок їх розгляду визначаються Законом.

Анонімне повідомлення про порушення вимог Закону підлягає розгляду, якщо наведена у ньому інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

Анонімне повідомлення про порушення вимог Закону підлягає перевірці у термін не більше 15 днів від дня його отримання. Якщо у вказаний термін  перевірити інформацію, що міститься у повідомленні, неможливо, голова районної ради або заступник  голови районної ради продовжують термін розгляду повідомлення до тридцяти днів від дня його отримання.

Закон не містить спеціальних строків перевірки  повідомлень, поданих із визначенням авторства. У зв’язку з цим для врегулювання зазначеного питання керуємося положенням частини п’ятої статті 53 Закону.

У разі підтвердження викладеної у повідомленні інформації про порушення вимог Закону голова районної ради вживає заходів щодо припинення виявленого порушення, усунення його наслідків та притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності, а у випадках виявлення ознак кримінального або адміністративного правопорушення також інформує спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

ІІ. Засади та принципи організації роботи з повідомленнями

Організація роботи з повідомленнями в виконавчому апараті районної ради заснована на таких засадах:

 1. знання та обізнаність: інформування про можливість подати повідомлення та повноваження районної ради  щодо його розгляду;
 2. доступність: забезпечення безперешкодного доступу для подання повідомлення, процес подання таких повідомлень має бути зручним;
 3. довіра: інформування про виконання державних гарантій захисту викривачів;
 4. відповідальність: забезпечення керівництвом районної ради роботи з повідомленнями;
 5. ефективність: реагування на випадки порушення вимог Закону;
 6. прозорість: інформування викривачів про те, як розглядаються їхні повідомлення;
 7. аналіз та вивчення: систематичний перегляд і коригування організації роботи з повідомленнями.

Принципи організації роботи з повідомленнями про порушення вимог Закону:

 1. доброчесність: поведінка посадових осіб районної ради має відповідати вимогам Закону та загальновизнаним етичним нормам;
 2. захист прав викривачів: посадові особи районної ради, які мають доступ до повідомлень, повинні розуміти ризики для викривачів, пов’язані з поданням повідомлення, а також подальшим встановленням фактів порушення вимог Закону;
 3. конфіденційність: у процесі збору, використання та збереження інформації посадові особи районної ради повинні виконувати вимоги законодавства щодо нерозголошення інформації про викривача;
 4. зворотній зв’язок: підтримувати зв’язок з викривачем, навіть якщо повідомлення надане анонімно;
 5. неупередженість: повідомлення слід розглядати по суті та без жодних упереджень, які можуть виникати у результаті попередніх контактів викривача з працівниками районної ради;
 6. об’єктивність: одержаній при розгляді повідомлення інформації має бути дана повна та об’єктивна оцінка;
 7. рівність: слід забезпечити однакове ставлення до всіх викривачів, незалежно від віку, статі, національної приналежності, віросповідання тощо.

ІІІ.  Організація роботи з повідомленнями

Організація роботи з повідомленнями про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» у виконавчому апараті районної ради здійснюється відповідно до Закону України «Про запобігання корупції», рішення Національного агенства з питань запобігання корупції від 6.07.2017 №286 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації роботи із повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами», Порядку роботи з повідомленнями про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» у виконавчому апараті Здолбунівської районної ради.

1.Оприлюднення інформації

Відповідно до засад організації роботи з повідомленнями про порушення вимог Закону, з метою забезпечення довіри викривачів керуючий справами виконавчого апарату районної ради забезпечує  оприлюднення на офіційному веб-сайті районної ради такої інформації:

хто може надати повідомлення;

коли і яким чином може бути надане повідомлення;

щодо чого може бути надане повідомлення;    правові підстави надання повідомлення;

уповноважена особа, відповідальна за розгляд повідомлення;

інформація про терміни розгляду повідомлення;

перелік гарантованих прав на захист, включаючи конфіденційність та анонімність;

спосіб отримання інформації стосовно прийнятого рішення щодо розгляду повідомлення, процедура його оскарження;

статистика надання повідомлень та вирішення питань, пов’язаних з повідомленнями: кількість одержаних, розглянутих або відхилених повідомлень;

 питання, які найчастіше є предметом повідомлень;

спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції, до яких може звернутися громадянин;

контактна інформація районної ради, уповноваженої особи.

2.Канали для надання повідомлень

Повідомлення про порушення вимог Закону може бути як письмовим, так і усним.

Письмове повідомлення може надійти:

 поштою ( з позначкою «Про корупцію»);

від викривача особисто в приймальню районної ради або на особистому прийомі уповноваженої особи:

через веб-сайт районної ради ( розділ «Повідом про корупцію»);

 засобами електронного зв’язку ( електронна адреса уповноваженої особи).

Усне повідомлення може надійти через спеціальні телефонні лінії (телефон уповноваженої особи) ;

 Для ефективного прийому повідомлень  складається опитувальний лист (додаток 1).

Особистий прийом здійснює уповноважена особа щоденно з 9.00 до 12.00 год., використовуючи опитувальний лист для прийому повідомлень через спеціальну телефонну лінію (додаток 1).

3.Процедури роботи із повідомленнями

Отримані повідомлення з позначкою «Про корупцію» передаються працівником відділу діловодства та господарського забезпечення районної ради уповноваженій особі в день їх надходження для подальшої  реєстрації .

Реєстрація повідомлення про порушення вимог Закону є початком офіційного процесу роботи з повідомленням. Реєстрацію повідомлень  здійснює уповноважена особа у Журналі реєстрації  таким чином, щоб забезпечити облік повідомлень, що може включати кількість повідомлень, що надійшли, стан виконання, результати розгляду.

Робота уповноваженої особи з повідомленнями здійснюється відповідно до Схеми стандартної процедури розгляду таких повідомлень (додаток 2), яка  складається з таких етапів:

 1. з’ясувати, чи відповідає отримане повідомлення за своїм змістом вимогам Закону. Якщо не відповідає, тоді за анонімним повідомленням про це необхідно інформувати голову районної ради, а за неанонімним повідомленням повідомити викривачу;
 2. у разі, якщо повідомлення за своїм змістом відповідає вимогам Закону, необхідно:

з’ясувати, чи є наведені у повідомленні інформація та факти про порушення вимог Закону предметом розгляду районної ради. Якщо це виходить за межі компетенції районної ради, таке повідомлення необхідно надіслати для розгляду до відповідного спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції. За неанонімним повідомленням про це також необхідно повідомити викривачу;

з’ясувати, хто є суб’єктом ймовірного вчинення порушення вимог Закону. Якщо це керівництво районної ради чи уповноважена особа, тоді зазначене повідомлення необхідно надіслати для розгляду до відповідного спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції. У разі, якщо це інший працівник виконавчого апарату районної ради, таке повідомлення підлягає перевірці, про результати якої необхідно інформувати голову районної ради. За неанонімним повідомленням про це також необхідно повідомити викривачу.

У разі підтвердження викладеної у повідомленні інформації про порушення вимог Закону голова районної ради вживає заходів щодо припинення виявленого порушення, усунення його наслідків та притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності, а у випадках виявлення ознак кримінального або адміністративного правопорушення також інформує спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

У зв’язку з здійсненим повідомленням про порушення вимог Закону викривач може повідомляти про переслідування його або його близьких осіб. У разі надходження інформації про:

наявність загрози життю, житлу, здоров’ю та майну викривача або його близьких осіб - необхідно звернутися до правоохоронних органів щодо застосування правових, організаційно-технічних та інших спрямованих на захист від протиправних посягань заходів, передбачених Законом України "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві";

звільнення чи примушення до звільнення, притягнення до дисциплінарної відповідальності чи застосування з боку голови районної ради інших негативних заходів впливу (переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, скорочення заробітної плати тощо) або загрозу таких заходів впливу щодо викривача або члена його сім’ї - необхідно звернутися до Національного агентства.

По кожному отриманому повідомленню  формується відповідна справа.

4.Повноваження посадових осіб, залучених до роботи із повідомленнями

Посадовим особам, залученим до процесу роботи з повідомленнями, забороняється розголошувати або використовувати в інший спосіб у своїх інтересах інформацію, що міститься у повідомленні, а також будь-яку іншу інформацію, пов’язану з прийняттям та розглядом повідомлення, крім випадків, встановлених законом.

Уповноважена особа відіграє ключову роль у забезпеченні швидкого реагування на повідомлення викривачів. Уповноважена особа наділена повноваженнями для прийняття рішень з метою оперативного розгляду повідомлень та, якщо можливо, для належного реагування на прояви порушення вимог Закону вже на ранніх етапах роботи з конкретним повідомленням, а також на отримання від працівників виконавчого апарату районної ради необхідної у зв’язку з розглядом повідомлення інформації з метою сприяння у перевірці повідомлень та прийнятті рішень.

Для досягнення зазначених цілей посадові особи районної ради, залучені до процесу роботи із повідомленнями, можуть проходити відповідні навчання з усіх питань, які стосуються розгляду повідомлень.

5.Відповідальність посадових осіб, залучених до роботи із повідомленнями

За не належне виконання  процесу роботи із повідомленнями про порушення вимог Закону, недотримання належної поведінки під час виконання функцій, передбачених відповідним Порядком роботи із повідомленнями посадові особи, залучені до процесу роботи з повідомленнями несуть дисциплінарну відповідальність.

        Оскарження рішень, прийнятих за результатами розгляду повідомлень здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.

        Заступник голови ради                                                О. Бухало

Додаток 1

до Порядку роботи з повідомленнями про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції»

Зразок опитувального листа

Посадовим особам під час отримання повідомлень про порушення вимог Закону телефонним зв’язком рекомендується використовувати цей опитувальний лист для фіксації довідкової інформації.

Перелік питань:

 1. ім’я та контактна інформація: Ви готові надати нам свою контактну інформацію? Ця інформація не буде передаватись нікому без Вашої прямої згоди. Ви також може залишитися анонімним; однак зауважте, що розслідування справи часто вимагає додаткової інформації і може виникнути необхідність зв’язатися з Вами, а це можливо тільки якщо ми матимемо Вашу контактну інформацію.

Ім’я, прізвище, контактна інформація (номер телефону, електронна адреса), рід занять, стать, вік.

 1. у чому Ви бачите прояв корупції? Надайте детальний опис випадку.
 2. чи стосується випадок:[I]електронних декларацій, конфлікту інтересів,

політичної корупції, порушень антикорупційних законів, іншого питання

(спробуйте зазначити категорію)?

 1. де і в якому регіоні стався випадок (область, місце, організація)?
 2. коли стався випадок (час)?
 3. коли та яким чином Ви дізналися про цей випадок?
 4. чи знають інші люди про цей випадок? Якщо так, чи можете Ви сказати, хто саме?
 5. чому, на Вашу думку, цей випадок включає неправомірне або навіть злочинне діяння?
 6. чи траплялися такі випадки в минулому? Якщо так, чи надавалося повідомлення про них раніше, і які заходи були вжиті у зв’язку із ними?
 7. чи обіцялася або надавалася комусь перевага в описаному випадку? Якщо так, хто і кому обіцяв чи надавав перевагу? Що було обіцяно, чому і яким чином відповідним особам/організаціям обіцялася або надавалася перевага?
 8. чому Ви вирішили повідомити про цей випадок?
 9. чи надавалася інформація про зазначений вище випадок кудись ще? Якщо так, куди/кому?
 10. Чи бажаєте Ви щось додати?
 

Посилання