Розпорядження голови районної ради "Про забезпечення доступу до публічної інформації"

 

У К Р А Ї Н А
ЗДОЛБУНІВСЬКА РАЙОННА РАДА
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ РАДИ

 

м.Здолбунів № 17

від 19 травня 2011 року

 

Про забезпечення
доступу до публічної інформації
в Здолбунівській районній раді

 

З метою забезпечення виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації», враховуючи Указ Президента України від 05.05.2011 № 547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» та керуючись статтею 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Визначити організаційний відділ виконавчого апарату районної ради відповідальним за забезпечення доступу до публічної інформації, розгляд, опрацювання, систематизацію, аналіз, надання консультацій під час оформлення запитів та надання відповідей на запити на інформацію, що надходять в Здолбунівську районну раду.
2. Затвердити порядок складання, подання, опрацювання та розгляду запитів щодо надання публічної інформації, що знаходиться у володінні Здолбунівської районної ради, згідно з додатком 1 та форми запитів на інформацію, згідно з додатками 2,3, 4.
3. Забезпечити прийом, реєстрацію, облік поданих у виконавчий апарат районної ради в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) запитів на отримання публічної інформації в журналі реєстрації запитів згідно форми (додаток 5), внести відповідне доповнення до номенклатури справ та інструкції з діловодства у виконавчому апараті районної ради, розробити перелік відомостей та порядок роботи з документами, що становлять службову інформацію.
4. Виконавчому апарату районної ради забезпечити оприлюднення в установленому порядку інформації, зазначеної у статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації», форм запитів на інформацію.
5. Визначити інформаційний центр районної ради приміщенням для роботи запитувачів із документами, що містять публічну інформацію, їх копіями (м. Здолбунів, вул. Грушевського,14, другий поверх адміністративного приміщення районної ради ).
6. Відділу бухгалтерського обліку і звітності виконавчого апарату районної ради внести після затвердження Кабінетом Міністрів України граничних норм витрат на копіювання та друк документів пропозиції щодо визначення розміру фактичних витрат на виготовлення організаційним відділом виконавчого апарату районної ради копій документів обсягом більш як 10 сторінок, що надаються при задоволенні запиту на інформацію.
7. Начальнику відділу діловодства та господарського забезпечення Герасимчуку О.В. та головному спеціалісту з питань соціально-економічного та культурного розвитку населених пунктів району, зв’язків з територіальними громадами, органами місцевого самоврядування, відділами та управліннями райдержадміністрації Бартосевич Р.В. забезпечити систематичне та оперативне оприлюднення і оновлення інформації про діяльність районної ради на офіційному веб-сайті районної ради.
8. Встановити, що подання письмових запитів громадянами з обмеженими можливостями здійснюється у вестибюлі адміністративного приміщення районної ради за викликом відповідального працівника виконавчого апарату.
9. Оприлюднити дане розпорядження на офіційному веб-сайті Здолбунівської районної ради та в районній газеті «Нове життя».
10. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови районної ради Мельника Я.Р.

 

Голова ради                       В.Тимощук

Додаток 1
до розпорядження голови
Здолбунівської районної ради
від 19 травня 2011р. № 17

Порядок
складання, подання, опрацювання та розгляду запитів щодо надання публічної інформації, що знаходиться у володінні Здолбунівської районної ради

 

1.3. Запити щодо надання публічної інформації можуть бути подані до районної ради в усній або письмовій формі за адресою (35700 м. Здолбунів, вул.. Грушевського,14 Здолбунівська районна рада, примітка «Публічна інформація»;), по телефону (03652) 2-50-91, факсом 03652) 2-50-91, електронною поштою(radazdol@icc.rv.ua) за вибором запитувача.

2. Процес отримання запитів щодо надання публічної інформації

2.1. Запити щодо надання публічної інформації приймаються у робочі дні протягом робочого часу (з понеділка по четвер – з 09.00 до 18.15, у п’ятницю – з 09.00 до 17.00). Обідня перерва з 13.00 до 14.00.
2.2. Письмові запити щодо надання публічної інформації, надіслані поштою, отримані за допомогою електронної пошти, по телефону та факсом, подані в усній формі реєструються головним спеціалістом з питань роботи зі зверненнями громадян та діловодства у журналі визначеного зразка.
2.3. Запити щодо надання публічної інформації за допомогою електронної пошти, надсилаються на електронну адресу районної ради.
2.4. Запити на отримання публічної інформації, подані в усній формі та за телефоном оформляються за формою запиту щодо надання інформації, із зазначенням усіх реквізитів запиту, передбачених у пункті 1.4 цього Порядку, дати та часу прийняття запиту.
2.5. Запити на отримання інформації, які надійшли засобами факсимільного зв’язку, оформлюються і реєструються як запити, що надійшли поштою.

3. Процес реєстрації та обліку запитів щодо надання публічної інформації
3.1. Реєстрації підлягають усі отримані запити щодо надання публічної інформації. Відсутність повної інформації про запитувача, зазначеної у пункті 1.4 цього Порядку, чи інша невідповідність запиту вимогам пункту 1.4 цього Порядку не є підставою для відмови у реєстрації такого запиту.
3.2. Запити щодо надання публічної інформації отримують реєстраційну дату надходження до районної ради фактичного дня надходження. Запити щодо надання публічної інформації, які надійшли після закінчення робочого часу, отримують реєстраційну дату надходження до районної ради наступного робочого дня за фактичним днем надходження.
3.3.Запити на паперових носіях та відповіді, які надано запитувачу, формуються у справи та зберігаються в організаційному відділі районної ради.

4. Процес розгляду запитів щодо надання публічної інформації
4.1.Проекти відповідей на запити подаються на підпис у двох примірниках. До проекту відповіді у разі необхідності додаються копії документів (як до першого, так і до другого примірників).
4.2. Термін підготовки відповіді зазначається в резолюції, але не може перевищувати п’яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.
4.3. При наданні відповіді на запит електронною поштою, лист після його підписання та копії відповідних документів, що додаються до нього, скануються і надсилаються запитувачу на електронну адресу..
4.4. У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, термін розгляду такого запиту може бути обґрунтовано продовжено до 20 робочих днів.

4.5. У разі продовження терміну розгляду запиту на адресу запитувача надсилається лист про подовження терміну розгляду запиту з обґрунтуванням причин подовження.
4.6. Відмова у задоволенні запиту здійснюється в таких випадках:
- районна рада не володіє і не зобов’язана відповідно до її компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;
- інформація, що запитується, належить до інформації з обмеженим доступом (службова інформація);
- особа, яка подала запит на інформацію не оплатила фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком документів обсягом більше 10 сторінок, після затвердження Кабінетом Міністрів України граничних норм витрат на копіювання та друк документів;
- не дотримано вимог до оформлення запиту на інформацію передбачених частиною 5 ст. 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації»

Заступник голови ради                                                          Я.Мельник

Посилання