Правила внутрішнього трудового розпорядку

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Розпорядженням голови  
Здолбунівської районної ради
 від 04 серпня 2016 р.
 № 80-к

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Протоколом Зборів 
трудового колективу 
від 04 серпня 2016 року.
 №9

 

Правила  внутрішнього трудового розпорядку

1. Загальні положення
1.1. Відповідно до статті 43 Конституції України кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується.
1.2. Правила внутрішнього трудового розпорядку (далі –– Правила) мають на меті забезпечення чіткої організації праці, належних безпечних умов праці, підвищення її продуктивності та ефективності, раціональне використання робочого часу, зміцнення трудової дисципліни.
1.3. Трудова дисципліна забезпечується створенням адміністрацією районної ради необхідних організаційних та економічних умов для високопродуктивної праці, відповідальним i свідомим ставленням працівників до роботи, а також заохоченнями за сумлінну працю. До працівників, які порушують трудову дисципліну, в необхідних випадках застосовуються заходи дисциплінарного впливу.
1.4. Правила затверджуються зборами працівників виконавчого апарату районної ради та розпорядженням голови районної ради і є обов’язковими для виконання.
2. Порядок прийняття на роботу i звільнення працівників
2.1. Працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної праці шляхом укладення трудового договору з одним або одночасно з декількома роботодавцями, якщо інше не передбачено законодавством, колективним договором або угодою сторін.
2.2. При прийнятті на роботу працівник має подати:
• заяву про прийняття на роботу;
• паспорт;
• трудову книжку, оформлену у встановленому порядку, 
• звільнені з лав Збройних Сил України подають військовий квиток;
• довідку про присвоєння ідентифікаційного коду.
Прийняття на роботу без подання зазначених документів не допускається. При прийнятті на роботу, яка вимагає спеціальних знань, адміністрація районної ради має право зажадати від працівника подання диплома або іншого документа про здобуту освіту або професійну підготовку в навчальних закладах різних рівнів акредитації.
 Відповідно до ст. 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» прийняття на посади керуючого справами виконавчого апарату районної ради, начальників відділів та інших працівників органів місцевого самоврядування здійснюється головою районної ради шляхом призначення на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України.
Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи:
•    заяву про  участь у  конкурсі, в  якій зазначається про ознайомлення  заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на  службу в органи місцевого самоврядування та проходження  служби  в органах місцевого самоврядування; 
•    заповнену особову картку (форма  П-2 ДС)  з відповідними додатками; 
•    дві фотокартки розміром 4 х 6 см; 
•    копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння  вченого звання, присудження наукового ступеня; 
•    декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України “Про запобігання корупції”
•    копію  документа, який  посвідчує особу;
•    письмову  згоду  на проведення спеціальної перевірки; 
•    копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних);. 
     Особи, які  працюють  у  виконавчому апараті районної ради  і бажають взяти у  участь у конкурсі зазначених  документів до заяви не додають. 
При прийнятті на роботу забороняється вимагати документи, подання яких не передбачено законодавством.
Прийняття на роботу оформляється розпорядженням голови районної ради, що оголошується працівнику під розпис.
У розпорядженні має бути зазначено найменування роботи (посади), умови оплати праці та інші істотні умови трудового договору.
2.3. На всіх працівників, які працюють понад п’ять днів, ведуться трудові книжки.
Працівникам, що стають до роботи вперше, трудова книжка оформляється не пізніше п’яти днів після прийняття на роботу.
2.4. Припинення дії трудового договору може мати місце тільки з підстав, передбачених законами України.
2.5. У день звільнення адміністрація районної ради зобов’язана видати працівникові трудову книжку та виплатити всі належні йому від установи суми.
3. Робочий час та час відпочинку 
3.1. Відповідно до статті 50 КЗпП нормальна тривалість робочого часу не може перевищувати 40 годин на тиждень.
3.2. В апараті районної ради встановлюється п’ятиденний робочий тиждень. 
Робота в апараті районної ради розпочинається о 9.00 і закінчується о 18.00 годині. Обідня перерва з 13.15 до 14.00, в п’ятницю робочий день закінчується о 16.45 годині, на передодні святкових днів тривалість роботи працівників скорочується на одну годину, субота і неділя - вихідні дні.
3.3. Робочий час сторожів адмінприміщення районної ради регулюється графіками роботи (змінності).
3.4. Підсумований облік робочого часу кожного працівника здійснюється за табелем виходів на роботу та затвердженим графіком роботи (змінності) за обліковий період. Норма робочого часу за обліковий період визначається шляхом множення тривалості робочого дня, встановленої законодавством, на кількість робочих днів, що припадають на обліковий період, за календарем п’ятиденного робочого тижня з рівною тривалістю кожного робочого дня, з урахуванням її скорочення напередодні святкових і неробочих днів. 
3.5. Під час виконання роботи поза межами установи (службове відрядження тощо) працівник працює в режимі, загальновстановленому для установи, підприємства, на яке він відряджений.
3.6. Чергування працівників після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові та неробочі дні провадиться тільки у виняткових випадках. Графік і тривалість чергування затверджуються головою районної ради за погодженням із профспілковим комітетом. Залучення працівників до чергування провадиться за письмовим розпорядженням голови ради, в якому зазначаються умови та порядок роботи в дні чергування.
3.7. Не допускається залучення до чергування працівників більше одного разу на місяць, крім випадків, передбачених законодавством, а також чергування у вихідні, святкові та неробочі дні вагітних жінок, жінок, які мають дітей віком до трьох років.
3.8. Чергування у вихідні, святкові та неробочі дні компенсується наданням додаткового відпочинку тієї ж тривалості, що й чергування. Графіками чергування повинні передбачатися дні такого відпочинку.
3.9. .Надурочна робота та робота у вихідні, святкові дні та понаднормово у робочі дні , як правило, не допускається. Залучення працівників до надурочної роботи провадиться у випадках та за умов, передбачених чинним законодавством України, за письмовим розпорядженням голови районної ради.
3.10. Працівники виконавчого апарату районної ради мають право на щорічну відпустку, тривалість якої встановлюється законодавством. Посадовим особам виконавчого апарату районної ради надається щорічна основна відпустка тривалістю 30 календарних днів з виплатою допомоги на оздоровлення у розмірі середньомісячного заробітку. На час відпустки за працівником зберігається місце роботи і середня заробітна плата.
3.11. Черговість надання щорічних відпусток визначається графіком, який в термін до 20 грудня поточного року затверджуються головою районної ради за погодженням з профспілковим комітетом і під розпис доводяться до відома всіх працівників. 
3.12.У випадку недостатнього фінансування на утримання апарату /нестачі фонду оплати праці/, та з метою недопущення скорочення чисельності працівників/ за заявою працівника згідно ст. 26 Закону України “Про відпустки”, може надаватись відпустка без збереження заробітної плати терміном до 15 календарних днів.
4. Основні обов’язки працівників та адміністрації районної ради:
4.1. Працівники зобов’язані:
• своєчасно, до початку робочого дня, прибути на робоче місце та приготуватися до виконання трудових обов’язків;
• почати роботу відповідно до діючого режиму робочого дня;
• бути на робочому місці впродовж робочого дня за винятком перерви на відпочинок та харчування;
• виконувати своєчасно та в повному обсязі функціональні обов’язки;
• виконувати розпорядження керівництва районної ради;
• дотримуватися вимог з охорони праці, техніки безпеки, та протипожежної безпеки,
• дотримуватися правил ділового етикету у взаєминах з іншими працівниками та відвідувачами .

4.2. Адміністрація районної ради зобов’язана:
• ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором;
• забезпечити працівникові робоче місце та надати роботу за умовами трудового договору;
• вживати необхідних заходів для профілактики виробничого травматизму, професійних та інших захворювань працівників;
• виплачувати заробітну плату у встановлені законодавством та колективним договором терміни;
• у межах фонду оплати праці надавати матеріальну допомогу членам трудового колективу ради на оздоровлення при наданні відпустки в розмірі середньомісячної заробітної плати
• забезпечувати своєчасний поточний та капітальний ремонт обладнання на робочих місцях;
• контролювати дотримання працівниками трудової дисципліни;
• організовувати облік робочого часу і табелювання працівників;
• надавати працівникам можливості та створювати умови для підвищення їх кваліфікації, освіти;
• дотримуватися вимог законодавства про працю під час вирішення соціально-трудових питань;
• створювати умови для відпочинку працівників.
5. Права працівників та адміністрації районної ради
5.1. Працівник має право:
• на належні, безпечні умови праці;
• на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом, колективним договором;
• на своєчасне одержання винагороди за працю;
• оскаржувати дисциплінарне стягнення в порядку, встановленому чинним законодавством;
• звертатися до керівництва з пропозиціями щодо поліпшення умов праці, щодо підвищення ефективності роботи;
• брати участь у професійних спілках з метою захисту своїх трудових і соціально-економічних прав та інтересів;
5.2. Кожному працівникові гарантується право знати свої права та обов’язки.
5.3. Адміністрація районної ради має право:
• вимагати від працівника дотримання положень Правил та вживати необхідних заходів щодо притягнення порушників трудової дисципліни до відповідальності;
• вживати відповідних заходів для морального та матеріального заохочення за сумлінне дотримання вимог цих Правил.
6. Відповідальність працівників за порушення Правил
6.1. Працівник несе відповідальність за порушення трудової дисципліни, у тому числі за:
невиконання або неналежне виконання з власної вини покладених на нього обов’язків, визначених трудовим договором, колективним договором та цими Правилами;
прогул (у тому числі відсутність на роботі більше 3 годин протягом робочого дня) без поважних причин; появу на роботі у нетверезому стані або стані наркотичного (токсичного) сп’яніння;
6.2. За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано тільки один з таких заходів стягнення:
• догана;
• звільнення.
6.3. Для застосування дисциплінарного стягнення адміністрація районної ради вимагає від працівника письмового пояснення проступку. Відмова працівника надати пояснення не може бути перешкодою для застосування стягнення.
Протягом строку дисциплінарного стягнення до працівника не застосовуються заходи заохочення, передбачені пунктом 7.1 Правил.
7. Заохочення за успіхи в роботі
7.1. За зразкове виконання обов’язків, встановлених трудовим договором, ініціативу, тривалу і бездоганну роботу, значні трудові досягнення застосовуються такі заходи заохочення:
• оголошення подяки; 
• видача премії;
• нагородження цінним подарунком;
• підвищення на посаді;
• нагородження грамотами, іншими відзнаками.
За особливі трудові досягнення адміністрація районної ради разом з профспілковим комітетом можуть порушити клопотання щодо представлення працівників до державних нагород.
Відомості про заохочення заносяться до трудової книжки працівника.

Керуючий справами                                                        Н.Біндюк

Голова Профспілкового комітету                                  Р. Бартосевич 

 

 

Посилання